Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. června 2010

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – zajištění služeb technického dozoru investora“ Ing. Jiřímu Kovářovi, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy č. 2/2010 na zajištění služeb technického dozoru investora na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s Ing. Jiřím Kovářem, Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje předloženou osnovu – členění kapitol připravované publikace „Dějiny města Poličky“, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 2. 6. 2010, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši Kč 68 tis., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu městského opevnění ve výši Kč 706 tis., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele na výměnu části oken na budově Masarykovy základní školy Polička firmu KERSON spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na výměnu oken budovy Masarykovy základní školy Polička s firmou KERSON spol. s r. o., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na výměnu oken Masarykovy základní školy Polička s firmou KERSON spol. s r. o., dle důvodové zprávy, jehož předmětem je snížení rozsahu zakázky.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení v Mateřské škole Čtyřlístek Polička“ s firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r. o. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy sociální zařízení v Mateřské škole Čtyřlístek Polička“ s firmou PÁSEK - stavební firma spol. s r. o. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 8 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností VHOS, a. s., Moravská Třebová v souvislosti s realizací nového pítka v rámci akce „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 2. etapa“ dle důvodové zprávy ve složení:
pan Jaroslav Martinů, Ing. Andrej Kašický a pan Jiří Mach.

RM jmenuje náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 2. etapa“ dle důvodové zprávy ve složení:
Ing. Martin Kozáček, Ing. Antonín Mihulka, pan Cobe Ivanovski.

RM jmenuje hodnotící komisi na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 2. etapa“ dle důvodové zprávy ve složení:
pan Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Matouš, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal CSc., Ing. Martin Kozáček, Ing. Andrej Kašický.

RM jmenuje náhradníky hodnotící komise na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 2. etapa“ dle důvodové zprávy ve složení:
pan Jiří Mach, Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, p. Cobe Ivanovski, Ing. Marta Mastná.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení města Poličky“ uzavřené dne 14. 9. 2004 se společností DD Ekonom Konzult Real, s. r. o., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu školní družiny Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace se společností APOLO CZ s. r. o., Polička, na akci „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Pravidla pro přidělování bytů v domě s byty zvláštního určení č. p. 970 ul. Družstevní v Poličce, předaném k hospodaření příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička včetně příloh, dle důvodové zprávy, s platností od 1. 7. 2010.

RM ruší své usnesení č. 391 ze dne 24. 11. 1999 v souvislosti s přijatými Pravidly pro přidělování bytů v domě s byty zvláštního určení č. p. 970, ul. Družstevní v Poličce, předaném k hospodaření příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006851/VB/1 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 6136/1 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.


Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (6/23/2010), přečteno 1006x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. června 2010