Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. července 2010

RM bere na vědomí rezignaci pana Pavla Lahodného na předsedu dopravní a bezpečnostní komise města Poličky ke dni 12. 7. 2010.

RM jmenuje předsedou dopravní a bezpečnostní komise Bc. Jindřicha Studeného s účinností ode dne 12. 7. 2010.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 001/200/2010 na akci „Obnova místního chodníku v ulici Husova, Polička“ se společností T.E.S. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr „Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička“s dotací z programu Zelená úsporám a způsob jeho financování, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2010.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava místních komunikací v Modřeci“ společnost Skanska a.s., Praha – Chodov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci“ Oprava místních komunikací v Modřeci“ se společností Skanska a.s., Praha – Chodov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na vypracování „Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“ s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o, Brno, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu společnosti APOLO CZ, s.r.o., Polička o stavu projektové dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh nového provozního a dispozičního řešení plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy. V tomto řešení bude upravena varianta pánských sprch dle zápisu.

RM schvaluje dodavatele akce „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa“ společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě Polička“ se zhotovitelem Sdružení firem – kanalizace Polička, vedoucí účastník EVT Stavby s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje žádost o prodloužení splatnosti neuhrazené části faktury č. 1572010 ve výši 145.849 Kč do 30. 9. 2010 týkající se podílu neinvestičních výdajů za vzdělávání žáků základních škol v roce 2009, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu nemovité kulturní památky – areál hradu Svojanov, ve výši 595 tis. Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 309023 na „Odstranění omítek, oprava zdiva, nové vápenné a štukové omítky – areál hradu Svojanov“ s firmou KOLP s.r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2009, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje využití ploch v Jitřence při volební kampani do komunálních voleb dle návrhu varianty č. 3 důvodové zprávy.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence příspěvkové organizace Tylův dům dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí řešení dopravy na Palackého náměstí v době konání festivalu Polička *555 v roce 2010 dle důvodové zprávy předložené příspěvkovou organizací Tylův dům.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha 4 – Michle, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení v části pozemků 5913/1, 5913/6, 5913/12, 5913/17, 5913/18, 5913/19 v obci a k.ú. Polička (Palackého náměstí) a strpění umístění kabelových skřínek v budovách č.p. 2, č.p. 64, č.p. 246, v budově bez č.p. postavené na parcela č. 72 a budově bez č.p. postavené na parcele č. 71/3, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a společností I. Agro Oldřiš, a.s., jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem zemědělských pozemků p.č. 1186 o výměře 0,7736 ha a p.č. 1277/27 o výměře 0,0568 ha v k.ú. Borová, dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 789,- Kč/rok.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a VČP Net s.r.o., Hradec Králové, zastoupené společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je umístění a provoz STL plynovodu na pozemcích p.č. 1210/47, 1210/53, 1210/26, 1210/25, 1210/2, 1210/28, 1210/12, 1210/30, 1210/13 a 1210/11 v obci a k.ú. Polička v rámci akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 2. etapa“ dle důvodové zprávy.
 

V Poličce dne 12. července 2010


Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (7/14/2010), přečteno 860x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. července 2010