Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. srpna 2010

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – výběr dodavatele“, dle důvodové zprávy, ve složení: JUDr. Marie Tomanová Ph.D., Mgr. Jan Matouš, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Ladislav Kryl, Ing. Andrej Kašický, Ing. Jiří Kovář, Miloš Dempír, Dis., Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář.

RM jmenuje náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – výběr dodavatele“, dle důvodové zprávy, ve složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Šafář David, Marie Kučerová, Jiří Mach, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Ing. Antonín Mihulka, Božena Havranová, Ing. Věra Kučerová, Ing. Ivana Vacková.

RM schvaluje oficiální partnerství Města Poličky v soutěži Miss Europe & World Junior 2010, převzetí záštity nad touto soutěží a užití znaku města v propagačních materiálech.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Obnova vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“, dle důvodové zprávy, ve složení: Jaroslav Martinů, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Ing. Marta Mastná, Miloš Dempír, DiS, Božena Havranová.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 41574/2010 na přípravu a konání oslav 100 let od zakoupení hradu Svojanov městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 41579/2010 na přípravu a konání Divadelní pouti 2010 na hradě Svojanově, dle důvodové zprávy.

RM podporuje a bude podporovat v míře, kterou jí umožňují její kompetence, existenci a naplňování prvního ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia v Poličce.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 159710 s firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r. o., Polička, na zakázku „Stavební úpravy sociálního zařízení v Mateřské škole Čtyřlístek Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce“ společnost T.E.S. s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s. r. o., Polička na akci „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a. s. pro rok 2010, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 181 o výměře 557 m2 v k. ú. Lezník, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu, jejímž předmětem je pronájem stavby přístřešku na popelnice, umístěné na části pozemku p. č. 2177/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Nájemní vztah bude ukončen dohodou ke dni 4. 8. 2010.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Polička a Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor (bývalého archivu o výměře 12,80 m2 a kanceláře o výměře 18,80 m2) v 1. patře domu č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách využití areálu hasičské nádrže
ve Stříteži za účelem konání benefičního koncertu rockové a punkové hudby dne 4. 9. 2010.

RM neschvaluje pronájem domu č. p. 63 v Poličce - Stříteži za účelem zachování stávající provozovny keramické dílny.

RM neschvaluje pronájem domu č. p. 63 v Poličce - Stříteži za účelem zřízení fotografického a malířského studia.

RM schvaluje stanovení náhradního termínu k vyklizení a předání domu č. p. 63 v Poličce - Stříteži na den 31. 8. 2010.

RM schvaluje pronájem domu č. p. 63 v Poličce - Stříteži za účelem zřízení kanceláře pro zemědělsko-podnikatelskou firmu, dle důvodové zprávy.

 

V Poličce dne 2. srpna 2010

 

Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 


 

Vložil Němcová Magdalena (8/4/2010), přečteno 816x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. srpna 2010