Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 28.11. 2005     Usnesení  přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky dne 28. 11. 2005
 
RM doporučuje ZM schválit Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
RM bere na vědomí rezignaci Ing. Marie Hamanové na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Poličky“ Ing. Václavu Kysilkovi.
 
RM bere na vědomí informace ředitele Městského muzea a galerie Polička o řešení projektu interiérů Památníku B. Martinů v rekonstruované budově č.p. 112 na ul. Tylova v Poličce s tím, že bude zajištěna prezentace obou firem.
 
RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ke schválení ZM. RM současné ruší své usnesení č. 374 ze dne 14. 11. 2005.
 
RM projednala a doporučuje ZM schválit:
a)      obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2005
b)      obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2005
c)      obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 5/2005
d)      obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 6/2005.
 
RM jmenuje na návrh výběrové komise do funkce ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců v Poličce Mgr. Víta Češku s účinností od 1. 1. 2006.
 
RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol provedených v roce 2005 dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006 podpořit nově narozené občánky Poličky poskytnutím věcného daru v hodnotě 500,-- Kč v souvislosti se slavnostním vítáním občánků.
 
RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného s firmou VHOS, a.s. Moravská Třebová na rok 2006 ve výši 23,81 Kč za m3, tj. 25,00 Kč včetně DPH.
 
RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok 2006 dle přílohy.
 
RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci pana Jaroslava Kladivy na funkci předsedy Osadního výboru Lezník a odvolat ho z funkce předsedy, zvolit do funkce předsedkyně osadního výboru Ing. Marii Kučerovou a stanovit nový počet členů Osadního výboru Lezník na 6 osob.
 
RM doporučuje ZM schválit projekt Regenerace panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce dle důvodové zprávy.
 
RM doporučuje ZM zrušit původní Zřizovací listinu Městského muzea a galerie Polička schválenou Zastupitelstvem města Poličky dne 9. 9. 1999 a rozšířenou usnesením zastupitelstva č. 10 ze dne 18. 4. 2002.
 
RM doporučuje ZM schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička dle předloženého návrhu.
 
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Polička.
 
RM souhlasí s účastí Města Poličky na grantovém schématu „Společný regionální operační program – opatření 3.2“ a zpracováním projektu žádosti o poskytnutí grantu na komunitní plán z fondů EU.
           
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s Tylovým domem Polička, jejímž předmětem je objekt č.p. 53 na ul. Vrchlického v Poličce.
 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2005 dle důvodové zprávy.
 
RM přijímá nabídku pomoci pana Ing. Vladimíra Šauera při zpracovávání výsledků ankety týkající se dopravní situace v centru města.
 
RM bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Čtrnáct na funkci ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov.
 
 
 
V Poličce dne 28. 11. 2005 
  
  
  
              Jaroslav Martinů                                         MUDr. Jiří Toman
                místostarosta                                                     radní

 

                                                  

Vložil Sáňka Stanislav (12/5/2005), přečteno 705x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 28.11. 2005