Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. srpna 2010

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí 2010.

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, o místních poplatcích ve znění pozdějších novelizací.

RM bere na vědomí a postupuje ZM k projednání Porovnání rozpočtových výdajů Města Poličky (Horní Předměstí, Dolní Předměstí, Město) a částí obce Střítež, Lezník a Modřec, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků v rámci prevence kriminality pro rok 2010 těmto žadatelům:
- Gymnázium Polička na projekt „Psychohrátky“ ve výši 8.000 Kč
- SVČ Mozaika na projekt „Šikana, škola a paragrafy“ ve výši 14.000 Kč
- Gymnázium Polička na adaptační kurz ve výši 12.000 Kč
- Gymnázium Polička na výcvik lektorů vrstevnického programu ve výši 7.000 Kč.

RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek za účelem výběru nejvýhodnějšího dodavatele na akci „Pořízení nového terénního vozu určeného k provozu v lesním hospodářství“ v tomto složení dle důvodové zprávy: Ing. Marta Mastná, Ing. Václav Bros, Ing. Radek Krejčí, pan Martin Košňar a Mgr. Aleš Mlynář.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na akci „Rekonstrukce střešního pláště plaveckého bazénu v Poličce – odstranění havarijního stavu“, dle připomínek uvedených v zápise schůze rady města.

RM schvaluje užití městského znaku na připravované nástěnné mapě města Poličky pro firmu Kompakt s.r.o, Poděbrady, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku pro jeho prezentaci ve formě ruční práce – paličkování pro paní Janu Jonákovou, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pronájem části prostor tělocvičny Základní školy Na Lukách Polička Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička na dobu 5 let dle důvodové zprávy.

RM schvaluje čerpání fondu odměn Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru Bc. Renaty Pechancové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovených řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou na školní rok 2010/2011 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001189/VB/1 mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na části pozemku p.č. 5944/2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002954/VB/1 mezi městem Poličkou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na části pozemků p.č. 4220/21 a p.č. 4220/23 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 245/1 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Svojanov, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 4784/10 o výměře 276 m2, p.č. 4784/14 o výměře 355 m2 a p.č. 6479 o výměře 164 m2, vše v k.ú. Polička, vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 392 na ul. Rumunská v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 1. 4. 2008 mezi městem Poličkou jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička jako vypůjčitelem, dle připomínek uvedených v zápise schůze rady města.
 


V Poličce dne 23. srpna 2010

 

 

 

Jaroslav Martinů, v.r. , starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka
 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

Vložil Hofmanová Lucie (9/1/2010), přečteno 918x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. srpna 2010