Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá a 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. září 2010

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/1000, dle důvodové zprávy.
RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti, dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.
RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávek nad hranici 20.000,- Kč z účetní evidence, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Obnova vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“ firmu První litomyšlská stavební a. s., dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou První litomyšlská stavební a. s. k zajištění zakázky „Obnova vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“ za podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Restaurování vstupního portálu radnice v tomto složení: JUDr. Marie Tomanová, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, Ing. Marta Mastná, Mgr. Pavla Pavlíčková, Božena Havranová, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Petra Nožky na funkci ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička ke dni 16. 9. 2010, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627, dle důvodové zprávy.
RM pověřuje řízením a výkonem funkce statutárního orgánu Mateřské školy Čtyřlístek Polička v období od 17. 9. 2010 do nástupu nové ředitelky/ředitele, nejpozději do 31. 12. 2010, paní Miladu Kalinovskou, dle důvodové zprávy.
RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve školním roce 2010/2011 povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v páté třídě Základní školy Na Lukách Polička na počet 31. Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě ve školním roce 2010/2011 pro 1. – 3. třídu 27 dětí. Výjimka z počtu dětí ve třídě platí
za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
RM schvaluje použití finančních prostředků rezervního fondu organizace DPS „Penzion“ Polička ve výši 60.000,- Kč k posílení investičního fondu na realizaci úprav stávající společné televizní antény pro zajištění digitálního vysílání, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 5454/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
RM ruší své usnesení č. 273 ze dne 23. 8. 2010, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna pozemku p. č. 6230/1 o výměře 1238 m2 ve vlastnictví společnosti Agronea a.s. Polička za pozemek p. č. 6148/6 o výměře 1394 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 6463/1 o výměře 523 m2 v k. ú. Polička vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 560 na ul. Betlém v Poličce. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby EP-12-200 1298/PPS/01 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, v rámci stavby „Polička, Janáčkova, Štěpánek – knn“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 5454/36
o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 5,-Kč/m2 a rok.
RM ruší své usnesení č. 56 ze dne 8. 2. 2010 a doporučuje ZM zrušit usnesení č. 19
ze dne 18. 2. 2010, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 10, vel. 1+1 v domě č. p. 809 na ulici M. Bureše v Poličce, včetně odpovídajícího podílu na společných částech domu č. p. 809 a na zastavěném pozemku st. p. č. 2281, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, velikosti 1 + 2, v domě č. p. 68 v obci a k. ú. Lezník se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři roky, dle důvodové zprávy. Výše nájemného zůstane stejná jako u dosavadní nájemní smlouvy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit nové názvy ulic dle důvodové zprávy.
 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města

 

Vložil Němcová Magdalena (9/10/2010), přečteno 840x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá a 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. září 2010