Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. září 2010

RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů:
- Jmenování konkurzní komise na místo ředitelky/ředitele MŠ Čtyřlístek Polička
- Projekt „Odhalte tajemství českých hradů a zámků“

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností PÁSEK - stavební firma spol. s r. o, Polička, na akci „Rekonstrukce střešního pláště plaveckého bazénu v Poličce - odstranění havarijního stavu“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností „OLSPOL
s. r. o., Svitavy, na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 1010 – 1013“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 497/N/10-1510000465 v rámci akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“, s VČP Net s. r. o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Přechod pro chodce na ul. Tyršova v Poličce“ v tomto složení: Jaroslav Martinů, Ing. Antonín Mihulka a Jiří Mach.

RM schvaluje Dodatek č. 1 příkazu technického ředitele VHOS, a. s. 2/2009 ze dne 12. 2. 2009 ve věci nakládání s odpadními vodami přijatými na ČOV, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s. r. o., Býšť.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Restaurování vstupního portálu radnice“ pana Daniela Bartoše, DiS., Svitavy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k zajištění zakázky: Restaurování vstupního portálu radnice“ s panem Danielem Bartošem, DiS., Svitavy.

RM schvaluje zapojení Hradu Svojanov do projektu „Odhalte tajemství českých zámků“ v případě, že předkladatel projektu získá dotaci ze Strukturálních fondů EU a povýšení provozního příspěvku pro rok 2011 na úhradu vstupního poplatku.

RM jmenuje konkurzní komisi pro výběrové řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ve složení RNDr. Milan Janečka – předseda komise, členové komise: Mgr. Renata Černíková, Marta Dvořáková, Václava Tmejová, Mgr. Ivana Bečková, Mgr. Karel Neřold.

RM schvaluje užití městského znaku na připravované nástěnné mapě realizované firmou P. F. art, spol. s r. o. Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku do připravované „VELKÉ TURISTICKÉ ENCYKLOPEDIE PARDUBICKÉHO KRAJE“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 9 Organizační směrnice č 4/2008 – Oběh účetních dokladů, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na akci „Pořízení nového terénního vozu určeného k provozu v lesním hospodářství“, obchodní firmu KODECAR HK, spol. s r. o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s obchodní firmou KODECAR HK, spol. s r. o., Hradec Králové, na akci „Pořízení nového terénního vozu určeného k provozu v lesním hospodářství“.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města

Vložil Němcová Magdalena (9/27/2010), přečteno 727x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. září 2010