Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. října 2010

RM schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín na akci „Stavební úpravy místních komunikací v historickém centru města Poličky – UČS 2 – Inženýrské sítě, SO 05 Elektrické kabelové rozvody NN a VN“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice „Přechod pro chodce na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s., Praha 9, na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – II. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce “Přechod pro chodce na ul. Tyršova v Poličce“ společnost Skanska a. s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., Praha 4, na akci „Přechod pro chodce na ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Čestné prohlášení vlastníka v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ ve věci Limberský rybník – rekonstrukce výpustí a bezpečnostního přelivu.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vykonávání dotačního managementu na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – I. etapa“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec pro rok 2010 – 2013.

RM bere na vědomí informace Oblastní charity Polička o vzniku nové sociální služby sanace rodiny pro oblast Poličku a spádové obce a bere na vědomí informace o spolupráci mezi odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička a Oblastní charitou Polička.

RM doporučuje ZM schválit mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí, Litomyšl, ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2010, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí – pět barevných světů“. Příspěvek bude uhrazen na základě vystavené faktury pouze v tom případě, že Výbor regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválí poskytnutí dotace na výše jmenovaný projekt.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2010.

RM bere na vědomí uzavření dodatku k Nájemní smlouvě mezi Hradem Svojanov a firmou Portaner, s. r. o., Praha 3.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/2010 „Obnova vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“ uzavřené s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.

RM schvaluje vyčlenění 120 ks knih „Hrad Svojanov“ pro propagační účely, dle důvodové zprávy

RM schvaluje užití městského znaku na přední stranu dresů pro mužstvo mužů SK Kometa Polička – oddíl hokejbalu.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 10. 10. 2002 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Divadelním spolkem Tyl, se sídlem v Poličce, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města

Vložil Němcová Magdalena (10/7/2010), přečteno 790x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. října 2010