Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 11. 2010

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí 2010.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2010.

RM schvaluje dodatek č. 10 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM pověřuje starostu pana Jaroslava Martinů k zastupování Města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Česká inspirace. V případě nepřítomnosti starosty města je zastupováním Města Poličky pověřena místostarostka paní Marie Kučerová.

RM pověřuje místostarostku paní Marii Kučerovou k zastupování Města Poličky ve svazku obcí Mikroregion Poličsko.

RM pověřuje místostarostku paní Marii Kučerovou k zastupování Města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města.

RM pověřuje místostarostku paní Marii Kučerovou k zastupování Města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Českomoravské pomezí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby nebo opatření 20-2010 mezi Městem Polička jako vlastníkem pozemku a Městysem Svojanov, jako stavebníkem, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007657/VB/01 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 5234/2 a p.č. 5283/3 v obci a k.ú. Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 17. 9. 2008 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Martou Fučíkovou, jako nájemcem, a to dohodou ke dni 31. 12. 2010.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v majetku města, uzavřené dne 28. 6. 2000 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Jiřím Havranem, jako nájemcem, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) mezi ČEZ Distribuce, a.s., a Městem Polička č. 4120610087. Jedná se o připojení čerpací stanice na p.p.č. 392/1 v k.ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s. Předmětem výpůjčky jsou 3 sběrné nádoby na tříděný odpad.

RM schvaluje změnu kalkulace pro stočné na rok 2010.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu VO, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s., pro rok 2010 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předání agendy spojené s výkonem funkce ředitele/-ky Mateřské školy Čtyřlístek Polička paní Miladě Kalinovské, pověřené řízením příspěvkové organizace ke dni 17. 9. 2010 dle důvodové zprávy.

RM Poličky jmenuje paní Miladu Kalinovskou ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek Polička, den nástupu do funkce je 1. 12. 2010.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města

Vložil Biberlová Martina (11/16/2010), přečteno 959x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. 11. 2010