Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. listopadu 2010

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.10/2010.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2011 v ZM takto:

a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2010 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s. r. o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2010 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2011 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 100 tis. Kč.

c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.

d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na období 2011 – 2014.

RM doporučuje ZM vydat Obecně závazné vyhlášky:
Č. 2/2010 o místním poplatku ze psů
Č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
Č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

RM projednala a doporučuje ZM schválit s účinností 1. listopadu 2010 navrhovanou výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování trenérů a cvičitelů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

RM bere na vědomí schválení projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná...“, který bude realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod prostřednictvím svazku obcí Královská věnná města. Rada města bere na vědomí předfinancování projektu ve výši 340.000 Kč se spolufinancováním ve výši 7,5% z této částky a čerpáním v letech 2010-2012. V tomto roce je v rozpočtu města zahrnuta částka na předfinancování projektu ve výši Kč 110 000,-, pro roky 2011-2012 Kč 115 000,-.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0478/S na realizaci projektu „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – 1. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00478, s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici RM č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

RM schvaluje záměr zpracování malé i velké Ročenky města Poličky za rok 2010. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

RM projednala a doporučuje ZM schválit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko volného času Mozaika Polička.

RM projednala a doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Tylův dům a Městská knihovna Polička.

RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Městskou knihovnou Polička a Továrnou hasící techniky, s. r. o. Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 20a/2010 - „Provedení železobetonového prahu pod vazný trám“ – Svojanov č. p. 46, s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl, za podmínky, že ZM bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.

RM projednala a doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.

RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana zastupováním města Poličky v dobrovolném svazku obcí Svazek obcí AZASS, s účinností od 29. 11. 2010.

RM schvaluje uzavření Dohody o určení vlastnictví stavby vodovodu v areálu bývalých vojenských kasáren s Obcí Pomezí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 096/2010 na stavbu Limberský rybník – rekonstrukce výpusti a bezpečnostního přelivu s Rybářským sdružením Vysočina se sídlem v Poličce, M. Bureše 812, Polička.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o., Vysoké Mýto na akci Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 62/1 o výměře 65 m2, pozemku p.č. 748/18 o výměře 46 m2, pozemku p.č. 748/7 o výměře 629 m2 a pozemku p.č. 746/16 o výměře 221 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 199/2 o výměře 31 m2, části pozemku p. č. 199/1 o výměře cca 55 m2 a části pozemku p. č. 197 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Modřec. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1210/40 o výměře 2519 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 450,-Kč/m2.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části p.č. 444/4 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střítež.

RM schvaluje stávající úroveň doporučených cen za prodeje a pronájmy nemovitostí ve vlastnictví Města Poličky uvedených v bodě a), b), c) a d) dle důvodové zprávy s tím, že platnost usnesení týkajících se prodeje a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Města Poličky bude omezena na 1 rok od data schválení v orgánech města.

RM schvaluje Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a za parkovací kartu, platný od 1. 1. 2011 dle důvodové zprávy.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (12/2/2010), přečteno 761x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. listopadu 2010