Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města konané dne 20. prosince 2010

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.11/2010.

RM navrhuje zapracovat do návrhu rozpočtu roku 2011 snížení celkového objemu mzdových
prostředků o 5 % proti schválenému rozpočtu 2010 u města Poličky, dále i u všech jeho
zřízených a založených organizací.

RM schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt: „Obnova místních chodníků v ulicích Husova a Čsl.armády, Polička – 2.etapa“ mezi městem Polička a SZIF, Praha 1, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č.7/2010 ke kompletnímu zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při akci: „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a panem Josefem Kadrmanem.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Lezníku za rok 2009.

RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 8. 12. 2010 a schvaluje vyplacení honorářů zpracovatelům.

RM schvaluje převod prostředků z rezervního do investičního fondu Střediska volného času Mozaika Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru
paní Zdeňky Procházkové, ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička,
paní Jitky Jeřábkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427,
paní Vladimíry Střílkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,
paní Milady Kalinovské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička,
paní Ludmily Seidlové, ředitelky Mateřské školy Luční Polička,
pana Mgr. Karla Neřolda, ředitele Masarykovy základní školy Polička,
pana Eduarda Střílka, ředitele Základní školy Na Lukách Polička,
paní Bc. Renaty Pechancové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,
paní Bc. Zdeňky Švecové, ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička
s platností od 1. 1. 2011 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001405/VB/1 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-200 6942/VB/01 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a COMA, s.r.o., se sídlem v Poličce, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1918/2009 ze dne 7.10.2009 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jehož předmětem je změna ve výši nájemného za pronájem pozemků v k.ú. Rohozná u Poličky.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1933/2009 ze dne 7.10.2009 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jehož předmětem je snížení pronajímané plochy a změna ve výši nájemného za pronájem pozemků v k.ú. Polička.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1937/2009 ze dne 7.10.2009 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s. Polička, jako nájemcem, jehož předmětem je snížení pronajímané plochy a změna ve výši nájemného za pronájem pozemků v k.ú. Modřec.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 1.10.2010 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 6038/10 o výměře 43 m2 v k.ú. Polička panu. Kupní cena činí 150,-Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM neschvaluje pronájem pozemku p.č. 332/2 o výměře 634 m2 v k.ú. Střítež u Poličky za účelem umístění včelích úlů.

RM schvaluje pronájem pozemku PK č. 48 o výměře 317 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-Kč/m2/rok.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Zpracování návrhu úpravy provozní smlouvy a finančního modelu v souvislosti s podporou projektu města Polička z OPŽP uzavřené dne 27.7.2009 s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 – Smíchov.

RM schvaluje uzavření SMLOUVY o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Polička č. 4120635355. Jedná se o připojení čerpací stanice na p.p.č. 288/1 v k.ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM schvaluje uzavření SMLOUVY o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Polička č. 4120635633. Jedná se o připojení čerpací stanice na p.p.č. 3892/1 v k.ú. Polička v ulici Zákrejsova (u koupaliště) v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM schvaluje uzavření IV. dodatku ke smlouvě o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-138 mezi
Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., s předmětem smlouvy
„Vypracování Územního plánu Polička“ dle důvodové zprávy.

Rada města bere na vědomí cenu vodného na rok 2011 ve výši 27,50 Kč za m3 včetně DPH.

RM schvaluje cenu stočného na rok 2011 ve výši 39,40 Kč včetně DPH a změnu přílohy č. 2 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji, uzavřené dne 13.6.1996 s VHOS, a.s., ve znění dodatku č. 15 ze dne 25.4.2008.

RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2011

RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv a povinností plynoucích ze smlouvy č. Z_S14_12_8120020015, uzavřené dne 8.7.2009 mezi Městem Polička a ČEZ Distribuce, a.s. ve věci realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v ulici Komenského v rámci stavby „ROZVOJ A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ SÍTĚ - POLIČKA". Dohoda bude uzavřena s ČEZ Distribuce, a Sdružením firem – kanalizace Polička, vedoucí účastník EVT Stavby s.r.o.

RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv a povinností plynoucích ze smlouvy č. Z_S14_12_8120020016, uzavřené dne 20.7.2009, mezi Městem Polička a ČEZ Distribuce, a.s. ve věci realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v ulici Pod Kopečkem, v rámci stavby „ROZVOJ A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ SÍTĚ - POLIČKA". Dohoda bude uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s. a Sdružením firem – kanalizace Polička, vedoucí účastník EVT Stavby s.r.o..

RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby DPS „Penzion“ Polička, navýšení ceny za zapůjčované kompenzační pomůcky dle důvodové zprávy s účinností od 1 .1. 2011.

RM schvaluje zapojení do programu prevence kriminality Pardubického kraje pro rok 2011 a
schvaluje podání žádosti na projekt PRÁVO NA KAŽDÝ DEN.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (12/27/2010), přečteno 1007x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města konané dne 20. prosince 2010