Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. ledna 2011

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2011.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na Přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky, v souvislosti s realizací akce „Revitalizace bytového domu A na Sídlišti Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 s VHOS, a.s, Moravská Třebová.

RM bere na vědomí termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2011.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Tylovým domem Polička a Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro pro konání soustředění ve dnech 14. – 19. března 2011, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 4/2011 k organizační směrnici č. 3/2005, upravující poskytování náhrad pro zaměstnance odboru lesního hospodářství.

RM bere na vědomí Zprávu o šetření – prověření vnitřního kontrolního systému odbor lesního
hospodářství, předloženou odborem finančním a plánovacím na základě usnesení č. 371
přijatého na schůzi RM, konané dne 29. 11. 2010.

RM jmenuje členem Kulturní komise RM Poličky PaedDr. Zdeňka Trnku.

RM jmenuje předsedou Bytové komise RM Poličky p. Jiřího Hejtmánka.

RM jmenuje předsedou Komise dítě a volný čas RM Poličky pana Václava Lichtága.

RM odvolává stávající členy a předsedu Komise dopravní a bezpečnostní RM Poličky.

RM jmenuje členy Komise dopravní a bezpečnostní RM Poličky:
1.Bc. Jindřich Studený
2. Jiří Hejtmánek
3. Mgr. Jan Putna
4. Ing. Andrea Vraspírová
5. Adam Mašek
6. Jiří Brabec
7. Bc. npor. Robert Nechvátal
8. MVDr. Václav Jílek
9. Josef Trávníček
10. Vilém Vendolský
11. Bc. Antonín Kadlec
12. Jozef Opina

RM schvaluje změnu názvu Zahraniční komise RM Poličky na Komise pro zahraničí a cestovní ruch RM Poličky.

RM odvolává stávající členy a předsedu Zahraniční komise RM Poličky.

RM jmenuje členy Komise pro zahraničí a cestovní ruch RM Poličky.
1. Mgr. Jan Matouš
2. Marcela Vyskočilová
3. Věra Žahourová
4. Radek Zeman
5. Ing. Naděžda Šauerová

RM odvolává stávající členy a předsedu Komise zdravotně-sociální RM Poličky.

RM jmenuje členy Komise zdravotně-sociální RM Poličky:
1. Pavel Brandejs
2. Marie Pospíšilová
3. Irena Smolková
4. MVDr. Jiří Teplý
5. Ing. Libor Stráník
6. Mgr. Markéta Šafářová
7. Zlatuše Kašparová
8. Bc. Jan Stodola
9. Bc. Martina Černíková
10. RSDr. Ivan Chudý
11. Ing. Štěpánka Dvořáková
12. Jana Stodolová
13. Eva Jílková
 

RM odvolává stávající členy a předsedu Sportovní komise RM Poličky.

RM jmenuje členy Sportovní komise RM Poličky:
1. Ing. Roman Kysilko
2. Miloš Grubhoffer
3. Jiří Andrle
4. Ing. Josef Baláš, PhD.
5. Mgr. Andrea Librová
6. Mgr. Vítězslav Fila
7. Ludmila Haraštová
8. Bc. Zdeňka Švecová
9. Ing. Lukáš Kvapil
10. Otakar Klepárník
11. Bc. Antonín Kadlec
12. Jitka Kmošková
13. Milan Matouš

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března
2011.

RM doporučuje ZM schválit prodej části p.č. 437/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Pustá Rybná. Kupní cena činí 50 Kč,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM neschvaluje uzavření Smlouvy o umístění informačních tabulí se společností MOTÁK, spol. s r.o., Pardubice, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v r. 2011 za pronájem nebytových prostor vyplývající ze Smluv o pronájmu nebytových prostor.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v přízemí domu č. p. 3 na ulici Riegrova v Poličce o celkové výměře 43 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného dle důvodové zprávy s tím, že nájemné bude každoročně valorizováno o celostátně uznanou míru inflace.

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 758 o výměře cca 200 m2 v obci Rohozná, k.ú. Rohozná u Poličky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 3,- Kč/m2/rok.

RM bere na vědomí žádost o navýšení příspěvku pro Turist servis s.r.o. pro rok 2011 a
postupuje k rozhodnutí ZM v rámci projednání návrhu rozpočtu na rok 2011.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 
 

Vložil Biberlová Martina (1/26/2011), přečteno 918x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. ledna 2011