Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. února 2011

RM doporučuje ZM schválit navýšení spolufinancování projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“, dle usnesení ZM č. 25 ze dne 10. 12. 2009 ze 7,5 % na 15 %
na předfinancování projektu. Maximální výše spoluúčasti města bude 51.000 Kč a tato bude realizována po vyúčtování projektu v roce 2013.

RM jmenuje členem redakční rady Jitřenky Ing. Naděždu Šauerovou.

RM jmenuje členem Komise zdravotně-sociální RM MUDr. Martina Plška.

RM jmenuje členem Komise sportovní RM p. Otakara Pospíšila.

RM jmenuje předsedou Komise stavební a životního prostředí RM Mgr. Petra Nožku.

RM jmenuje předsedou Komise zdravotně-sociální RM MVDr. Jiřího Teplého.

RM jmenuje předsedou Komise pro zahraničí a cestovní ruch RM Mgr. Jana Matouše.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci: „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu – dotační management“ v tomto složení:
Marie Kučerová, místostarostka města Poličky
Ing. Marta Mastná, pracovník MěÚ v Poličce, vedoucí OÚPR a ŽP
Mgr. Aleš Mlynář, pracovník MěÚ v Poličce, projektový manažer.

RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2011.

RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti, dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 969, 974 – 976,
dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Petr Šafář, Jiří Mach, Josef Dřínovský, Zdeněk Hrstka, Miroslav Lidmila.

RM schvaluje návrh plánu odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., jejímž předmětem je hydrogeologická pomoc Městu Polička při vodohospodářských haváriích.

RM doporučuje ZM schválit vložení vodovodního řadu Lt 80, délky 147,2 m, umístěného na p.p.č 411/2, p.p.č. 410/6 a p.p.č. 6082/3 v k.ú. Polička na ul. Hegerova, do hospodaření SMSV Poličsko podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 


RM doporučuje ZM schválit vložení vodovodního řadu PVC, Lt 80, délky 242,7 m, umístěného na p. p. č 3893/1, 3893/2, 3863, 6219/118, 4189, 3274/4, 3265/1 v k. ú. Polička na ul. Zákrejsova (ke koupališti), do hospodaření SMSV Poličsko podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. SML-2011-013-000057 o dodávce vody a odvádění odpadních s VHOS, a. s. Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM přebírá záštitu nad festivalem Jeden svět, konaným 4. – 8. 4. 2011 v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003891/VB/71 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu číslo IE-12-2003891/HDV/31 Polička – Čsl. armády –kNN mezi Městem Polička jako vlastníkem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako stavebníkem, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003892/VB/21 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu číslo IE-12-2003892/HDV/10 Polička – Hegerova –kNN mezi Městem Polička jako vlastníkem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako stavebníkem, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003894/VB/18 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu číslo IE-12-2003894/HDV/20 Polička – Jungannova – kNN mezi Městem Polička jako vlastníkem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako stavebníkem, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003896/VB/24 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu s tím, že smlouva bude účinná dnem 1. 1. 2016.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu číslo IE-12-2003896/HDV/21 Polička – Husova – kNN mezi Městem Polička jako vlastníkem a ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín, jako stavebníkem, dle předloženého návrhu s tím, že smlouva bude účinná dnem 1. 1. 2016.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ ICT Services, a. s., Praha 2, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2/11/HSYM-BP, a to pozemkových parcel č. 5917/15 o výměře 746 m2 a č. 6164/14 o výměře 104 m2 v k.ú. Polička, mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 jako převodcem a Městem Polička jako nabyvatelem, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 5454/162 o výměře 830 m2 v k.ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova II.“ Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti

RM byla seznámena s možností založení plantáže vánočních stromků a zalesněním málo produktivních zemědělských pozemků.
 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (2/9/2011), přečteno 996x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. února 2011