Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. února 2011

RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů:
- Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
- Přidělení veřejné zakázky a schválení smlouvy na zajištění služeb dotačního managementu na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“
- Přidělení veřejné zakázky a schválení mandátní smlouvy na organizaci VŘ „Realizace úspor energie – ZŠ Na Lukách Polička“
- Přidělení veřejné zakázky a schválení mandátní smlouvy na organizaci VŘ „Realizace úspor energie - MŠ Luční Polička a MŠ Čtyřlístek Polička“

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu VO, o jeho provozování a správě, se
společností CITELUM, a.s., pro rok 2011, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje organizátora výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve vlastnictví Města Poličky a výběrového řízení na provozovatele veřejného osvětlení, společnost ENSYTRA s.r.o. Úsov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje postup výběru dodavatele a postup řešení akce Přeložka části kabelu Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., v lokalitě Mánesova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce Přeložka části kabelu Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
v lokalitě Mánesova v Poličce, firmu Telekomunikační zařízení Jiří Černý, Česká Třebová,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo - „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok) – řešení přeložek inženýrských sítí a vizualizace navržených opatření, s firmou ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové 3.

RM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem
včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené s LIKO SVITAVY, a.s., Svitavy.

RM souhlasí s účastí města Poličky na tradiční výměnné akci Dny Poličky ve Westerveldu.

RM souhlasí se zahraniční služební cestou místostarostky paní Marie Kučerové a Ing. Naděždy Šauerové, zahraniční spolupráce a cestovní ruch, do maďarského Ebese v termínu 13. 3. – 16. 3. 2011.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj
cestovního ruchu v regionu“ – zajištění služeb dotačního managementu Ing. Andreji
Kašickému, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vykonávání dotačního managementu na akci „Revitalizace
hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s Ing. Andrejem Kašickým,
Moravská Třebová.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Realizace úspor energie – Základní škola Na
Lukách Polička“ Ing. Andreji Kašickému, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na organizaci VŘ projektu „Realizace úspor
energie – Základní škola Na Lukách Polička“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Realizace úspor energie – Mateřská školka
Luční Polička a Mateřská školka Čtyřlístek Polička“ Ing. Andreji Kašickému, Moravská
Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na organizaci VŘ projektu „Realizace úspor
energie – Mateřská školka Luční Polička a Mateřská školka Čtyřlístek Polička“ s Ing.
Andrejem Kašickým, Moravská Třebová.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace
hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s firmou První litomyšlská stavební
a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členem Sportovní komise RM RNDr. Ladislava Scheiba.

RM jmenuje předsedou Sportovní komise RM Bc. Antonína Kadlece.

RM jmenuje předsedou Komise dopravní a bezpečnostní RM Bc. Jindřicha Studeného.

RM jmenuje předsedou Kulturní komise RM MUDr. Jiřího Tomana.

RM odvolává stávající členy a předsedu Komise pro prevenci kriminality RM.

RM jmenuje tyto členy Komise pro prevenci kriminality RM:
1. Aleš Horníček
2. JUDr. Věra Kvapilová
3. RNDr. Marta Najbertová
4. Bc. Martina Černíková
5. prap. Miroslav Halamka
6. Ing. Petr Dvořák
7. Mgr. Zdeňka Hejdová

RM jmenuje předsedou Komise pro prevenci kriminality RM p. Aleše Horníčka.

RM pověřuje Ing. Naďěždu Šauerovou zastupováním města Poličky ve Společnosti
Bohuslava Martinů, s účinností od 21. 2. 2011.

RM nesouhlasí s účastí na spolufinancování pátečního spoje projektu „Cyklobusem
Českomoravským pomezím v roce 2011“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001189/VB/1 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001305/VB/2 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje Dohodu o užívání rozvodu tepelné energie (teplovodního kanálu) mezi Městem Polička jako vlastníkem a T.E.S. s.r.o., se sídlem v Poličce, jako žadatelem o licenci, dle předloženého návrhu dohody.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na dítě/žáka v jednotlivých mateřských a základních školách zřizovaných Městem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru Mgr. Jana Jukla, ředitele Městské knihovny Polička,
od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011.

RM schvaluje převzetí záštity nad VII. ročníkem Mezinárodního festivalu Bohuslava Martinů
bez finanční podpory tohoto festivalu.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (2/23/2011), přečteno 911x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. února 2011