Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. března 2011

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Realizace úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Hradební systém města Poličky - obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Ettla na funkci vedoucího úřadu a rozvázání pracovního poměru ke dni 28. 2. 2011.

RM bere na vědomí přechod kompetencí vedoucího úřadu na starostu města dle § 103 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

RM pověřuje do nástupu nového vedoucího úřadu řízením úseku sekretariát starosty a místostarostky, úseku hospodářské správy, úseku krizového řízení a úseku zahraniční spolupráce a cestovního ruchu JUDr. Dagmar Vaškovou, vedoucí OVV.

RM schvaluje text vyhlášení výběrového řízení na vedoucího Městského úřadu Polička.

RM se připojuje k „Výzvě měst a obcí k vyrovnání příjmů obcí od 1.000 do 10.000 obyvatel v rámci rozpočtového určení daní pro obce a kraje ČR“ adresovanou Vládě ČR a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Komisionářské smlouvě o zabezpečení provozu Informačního centra v Poličce, a to od 1. 1. 2011.

RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části chodníku na ul. Eimova a Tyršova v Poličce“, společnost T.E.S. s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s. r. o., Polička
na akci „Oprava části chodníku na ul. Eimova a Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Mandátní smlouvu na organizaci výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve vlastnictví Města Poličky a výběrového řízení
na provozovatele veřejného osvětlení se společností ENSYTRA s.r.o, Úsov,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 969, 974 – 976“ společnost PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Plán financování obnovy kanalizací zpracovaný pro město Polička společností VHOS, a. s., Moravská Třebová.

RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2010, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 zřízených příspěvkových organizací včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2010:
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Mateřská škola Luční Polička
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna Polička
Hrad Svojanov
Tylův dům Polička
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2010, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 11 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje doplnění Článku 1 Statutu periodického tisku Jitřenka, dle důvodové zprávy, s platností od 15. 3. 2011.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných Městem Polička v červenci a srpnu 2011, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č. 09/11/HSYM-BP, a to podílu id. ½ na pozemkové parcele č. 5995/8 o výměře 20 m2 v k. ú. Polička, mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, jako převodcem a Městem Polička jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK č. 1 o výměře 300 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1071/2 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Polička, za podmínky zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1071/2 a p.č. 6038/10 v k.ú. Polička pro oprávněného Město Polička spočívající v právu přístupu na citovaný pozemek z důvodu oprav a údržby zařízení veřejného osvětlení. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje dodavatele plastových oken pro byt č. 6, 13 a 16 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5395/1 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 6143 m2 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.
 


RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 14 v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 293/10000 na společných částech domu č.p. 932,933 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3058, 3059 zájemci, který předloží nejvyšší nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého ocenění bytu ve výši 1.367.500,- Kč.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 808/7 na ulici M. Bureše v Poličce, se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého ocenění bytu ve výši 710.400,- Kč.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 2959 - části o výměře cca 150 m2 v obci a k. ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004940/VB/01, Polička, Mánesova, 24RD - KNN mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 78 ze dne 21. 2. 2011 a schvaluje účast města v projektu "Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2011" na základě nové změny jízdního řádu.

RM schvaluje bezplatný vjezd a parkování v centru města Poličky Oblastní charitě Polička, pro vozidla dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (3/16/2011), přečteno 827x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. března 2011