Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. března 2011

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1/2011.

RM bere na vědomí řešení rekonstrukce ul. Komenského v Poličce dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM uzavření smlouvy č. 08018721 se Státním fondem životního prostředí ČR, Praha, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje ZM uzavření zástavní smlouvy č. 08018721 – Z se Státním fondem životního prostředí ČR, Praha, jejímž předmětem je zástava lesních pozemků v katastrálním území Kněževes v obci Kněževes v okrese Blansko: parc. č. 628, 629, 631, 633, 768/1, 773, 774, v katastrálním území Předměstí v obci Svojanov v okrese Svitavy: parc. č. 846, 911, 912 a v katastrálním území Hamry nad Křetínkou v obci Bystré v okrese Svitavy: parc. č. 1767, 779, v celkové hodnotě 9 840 788,00 Kč, za účelem zajištění pohledávek Státního fondu životního prostředí ČR, vzniklých poskytnutím půjčky na realizaci stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit plán odpadového hospodářství města Poličky na r. 2011 - 2015, zpracovaný firmou ISES, s.r.o., Praha 6.

RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností z investorství s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou společností VČE-montáže, a.s., Pardubice. Jedná se o přípojku NN k čerpací stanici na p.p.č. 392/1 v k.ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na grafické zpracování, tisk a distribuci měsíčníku „Jitřenka“ s firmou Rostislav Koumar, Polička.

RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 20/2010 „Obnova vnějšího pláště č.p.46 Svojanov“ s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.

RM projednala a ponechává ZM konečné rozhodnutí o prodeji části pozemku p.č. 5944/2 o výměře cca 133 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu (a za podmínky vybudování chodníku pro pěší podél komunikace navazující na ulici Pod kopečkem z důvodu zvýšené dopravní zátěže na této komunikaci).

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1210/11 o výměře 4812 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 590,-Kč/m2.

RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 770/11 o výměře 1532 m2 v k.ú. Rohozná. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, cena za pronájem bude stanovena ve výši 1% průměrné vyhláškové ceny zemědělských pozemků pro k.ú. Rohozná, která činí 3,20,-Kč/ha/rok.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, jako oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako investorem, jejímž předmětem je uložení plynárenského zařízení v pozemku povinného p.č. 5521/44 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 22. 12. 2005. 
 

RM schvaluje účast města v projektu „Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji“ a použití znaku města Poličky v propagačních materiálech tohoto projektu.

RM schvaluje závaznou podobu smlouvy o nájmu bytu v domě s byty zvláštního určení dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosta města.

Vložil Biberlová Martina (3/30/2011), přečteno 845x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. března 2011