Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. dubna 2011

RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Polička“ v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Hradební systém města Poličky – obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“ firmě GEO–ING spol. s r.o., Jihlava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Hradební systém města Poličky - obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“ s firmou GEO–ING spol. s r.o., Jihlava.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PÁSEK - Stavební firma spol. s. r.o., Polička na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 969, 974 – 976“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností OLSPOL s.r.o., T. G. Masaryka 30, Svitavy, na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 1010 – 1013“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě se společností ENSYTRA s.r.o., Úsov, na realizaci výběrových řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu a na provozovatele VO, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Jedná se o uložení kanalizace na ppč. 3100/1 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití městského znaku v atlasu „Česko v mapách“ vydaného agenturou Confero, spol. s r.o., Praha 3.

RM schvaluje užití městského znaku na reklamních a propagačních předmětech zájmového sdružení FanClub SPARTA Polička.

RM jmenuje členy hodnotící komise pro výběr dodavatele na výměnu části oken v budově Masarykovy základní školy Polička ve složení, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje bezplatnou inzerci v Jitřence firmy Kontrasty M, s.r.o. Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008452/VB/01 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení v části pozemku p.č. 5913/17 v obci a k.ú. Polička (Komenského ulice), dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003892/VB/23 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 62/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střítež do spoluvlastnictví. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 62/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Střítež. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o úschově mezi Městem Polička, společností DANIŠEVSKÝ spol. s r.o., se sídlem Polička, a JUDr. Janou Čepelkovou, advokátem, se sídlem Svitavy, dle předloženého návrhu smlouvy.
RM ruší své unesení č. 127 ze dne 28.3.2011.

RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava místní komunikace v části obce Modřec“, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., se sídlem Praha 4,
Chodov na akci „Oprava místní komunikace v části obce Modřec“, dle důvodové zprávy.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Biberlová Martina (4/20/2011), přečteno 967x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. dubna 2011