Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. května 2011

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Petrem Šafářem na zajištění technického dozoru investora na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 969, 974 – 976“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě s Ing. Petrem Šafářem na zajištění technického dozoru investora na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 1010 – 1013“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 119015, jejímž předmětem je obnova a statické zajištění gotického opevnění města – hradebních úseků SO 19 a SO 20, s firmou GEO-ING Jihlava spol. s r. o.. Dodatkem č. 1 je definován rozsah prací pro rok 2011.

RM schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na provozovatele veřejného osvětlení v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim ve věci monitoringu skládky Široký Důl.

RM bere na vědomí přehled akcí konaných v roce 2010 a výčet provedených prací v objektu hájenky na Damašku, dle předložené zprávy Českého svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným a VČP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je uložení plynárenského zařízení „Plynofikace 19 RD– Polička – lokalita Mánesova“ v pozemcích povinného, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 4707/6 o výměře 844 m2, pozemku p.č. 6487 o výměře 224 m2 a části pozemku p.č. 4631/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 411 na ul. Rumunská v Poličce. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 727/2 o výměře 20 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou a výší nájemného 3,--Kč/m2 a rok.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 15/11/HSYM-BP, a to pozemkové parcely č. 4220/36 o výměře 109 m2 a pozemkové parcely č. 4220/37 o výměře 31 m2 v k.ú. Polička, mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako převodcem a Městem Polička jako nabyvatelem, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku DPS „Penzion“ Polička ve výši
5.000 Kč na projekt „Bezpečnost seniorů“.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku těmto subjektům:
- Gymnázium Polička ve výši 19.000 Kč na projekt „Psychohrátky“
- Mozaika Polička ve výši 15.000 Kč na projekt „Šikana, škola a paragrafy“
- Gymnázium Polička ve výši 6.000 Kč na projekt „Adaptační kurz“
- Mozaika Polička ve výši 10.000 Kč na projekt „Právo pro každý den“
- Oblastní charita Polička ve výši 20.000 Kč na projekt „Finanční gramotnost mládeže“.
- SOŠ A SOU Polička ve výši 15.000 Kč na projekt „Drogová závislost, alkoholismus, kriminalita mládeže“

RM schvaluje výběr dodavatele na výměnu části oken na budově Masarykovy základní školy Polička firmu První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Městem Polička ve dnech 9. – 13. 5. 2011.

RM schvaluje užití městského znaku pro billboardy na sběrných dvorech společnosti LIKO Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Polička s platností od 3. 5. 2011.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci: „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Polička“ subjektu: Ing. Andrej Kašický, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci: „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Polička“ mezi Městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová.

RM souhlasí s vyvěšením tabla „Gymnázium Polička – Oktáva – 2003-2011“
na vnější líc hradebního úseku SO 18, Na Valech - vpravo od ul. Komenského.

 

 Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města

Vložil Němcová Magdalena (5/4/2011), přečteno 719x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. května 2011