Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. května 2011


RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů:
- Přidělení veřejné zakázky a schválení smlouvy na dodavatele akce „Realizace úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička“
- Žádost o povolení užití městského znaku na pamětní list vydaný ke stému výročí otevření sokolovny
- Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička – dohoda o podmínkách zřízení stavby

RM schvaluje užití městského znaku k použití na pamětní list vydaný ke stému výročí otevření sokolovny.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí 2011.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 15.000,- Kč na výměnný jazykový pobyt s Hohenems
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 3.000,- Kč na účast v okresní soutěži recitace žáků
- Základní škola Lubná – Sebranice – žákovský turnaj ve florbalu, ve výši 1.000,- Kč na odměny pro soutěžící
- ANDRLE Radovan, oddíl karate Polička, ve výši 12.000,- Kč na činnost, semináře a soustředění
- Bc. STODOLA Jan Polička, ve výši 3.000,- Kč na cvičení rodin s dětmi v tělocvičně ZŠ Na Lukách
- Sportovní klub „Triatlon MiP Polička“, ve výši 2.500,- Kč na sportovní činnost v dětských a juniorských kategoriích
- ŠTĚPÁNEK Michal, Polička, ve výši 3.000,- Kč na účast v Juniorském Mistrovství světa ve sportovním lezení v rakouském IMST
- TJ plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši 2.500,- Kč na činnost, startovné, ubytování a cestovní náhrady při plaveckých soutěžích
- TJ Štefanydes Polička, šachový oddíl, ve výši 10.000,- Kč na cestovné k soutěžím zejména mládežnických družstev
- Sdružení přátel Pardubického kraje, ve výši 1.000,- Kč na podporu tisku Vlastivědných listů Pardubického kraje
- Spolek českých betlemářů Polička, ve výši 3.000,- Kč na výstavu betlémů na Hradě Svojanov a v okolí
- Náš Martinů občanské sdružení Polička, ve výši 10.000,- Kč na přednášky, zájezdy, besedu a koncertní vystoupení
- Spolek přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci u Litomyšle, ve výši 1.000,- Kč na slavnost Růžového paloučku dne 3. 7. 2011
- ŠAFÁŘOVÁ Květoslava, chrámový sbor v Poličce, ve výši 10.000,- Kč na koncerty chrámového sboru ve Vídni, ve Žlebech a v Bratislavě
- ŠREK Ivan, Střítež, ve výši 5.000,- Kč na divadelní představení pro občany Stříteže
- CANTES, canisterapeutická skupina v Poličce, ve výši 11.000,- Kč na canisterapeutickou činnost pro nemocné a postižené občany
- Farní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši 15.000,- Kč na potravinovou pomoc sociálně slabým rodinám v Poličce
- ŠČIGELOVÁ Hana, Pomezí, ve výši 1.000,- Kč na osvětovou činnost zdravého životního stylu
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace NIPI ČR, KO PK, o.s., pobočka Salvia Svitavy, ve výši 5.000,- Kč na sociální poradenství poskytované občanům Poličky a okolí na DPS v Poličce
- KONTAKT o.s. Ústí nad Orlicí, ve výši 2.000,- Kč na provoz Linky důvěry v Ústí nad Orlicí
- Občanské sdružení „NÁŠ DOMOV“ Koclířov, ve výši 10.000,- Kč na víkendové pobyty klientek azylového domu „Toulky Vysočinou“
- Oblastní charita Červený Kostelec – Domov Sv. Josefa Žíreč, ve výši 5.000,- Kč na provoz a péči o nemocné s roztroušenou sklerózou
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, odbočka Česká Třebová, ve výši 1.000,- Kč na odborné poradenství a výstavu kompenzačních pomůcek
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Poličce, ve výši 2.000,- Kč na dvoudenní poznávací zájezd pro postižené děti do Prahy
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 2.000,- Kč, na akci „Běh naděje, šance pro život“ – podpora výzkumu rakoviny
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 10.000,- Kč na zakoupení stolů do prostoru klubovny
- Svaz postižených civilizačními chorobami v Poličce, ve výši 1.000,- Kč na činnost a zájezd do Losin
- Územní organizace svazu diabetiků v Poličce, ve výši 1.000,- Kč na zakoupení plavenek pro rehabilitaci diabetiků
- Česká tábornická unie, T.O. Peklo Polička, ve výši 7.000,- Kč na akci Den ČTU a na setkání s Junákem
- DUHA sdružení dětí a mládeže v Poličce, ve výši 1.000,- Kč na pravidelné schůzky a turnaje v městské knihovně
- Spolek PATRIOT Polička, ve výši 2.000,- Kč na dětský den s hudbou a moderátorem
- VOSTŘELOVÁ Zdislava Střítež, ve výši 2.000,- Kč na dětské odpoledne ve Stříteži
- Český svaz chovatelů v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na chovatelskou výstavu, opravy a údržbu areálu
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Polička, ve výši 2.000,- Kč na čipy a očkování poštovních holubů
- KOMPAKT spol. s.r.o. Poděbrady, ve výši 5.000,- Kč na sociální automobil pro Farní charitu Dolní Újezd
- KUBÁT Leoš Polička, ve výši 2.000,- Kč na propagaci Města Poličky FanClubem Sparta
- MAZAL Petr Polička, ve výši 4.000,- Kč na horolezeckou expedici TAJIKÍSTAN 2011
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5.000,- Kč na opravy krmných zařízení a nákup krmného obilí
- Opuštěné kočky Polička, ve výši 3.000,- Kč na péči o opuštěné a týrané kočky
- Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve výši 5.000,- Kč na celostátní soutěže dorostu v požární prevenci
- Klub českých turistů Polička, ve výši 5.000,- Kč na činnost a značení turistických tras
- ŠEMBEROVÁ Monika Polička – Bořiny, ve výši 1.000,- Kč na nákup dresů s logem města Poličky pro sportovní „Hry bez katastru“
- Český zahrádkářský svaz, organizace Stadion Polička, ve výši 2.000,- Kč na opravy cest kolem kolonie a skládky

RM doporučuje Zastupitelstvu města Poličky schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 11.000,- Kč na projekt „Finanční gramotnost“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 6.000,- Kč na akci „Hrou proti AIDS“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 2.000,- Kč na akci Možná přijde i Mikuláš
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na akci Dětský den v Poličce
- NOŽKA Stanislav – sportovní lezení, ve výši 10.000,- Kč na činnost kroužku sportovního lezení
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 17.000,- Kč na sportovně turistický kurz pro žáky 4. a 5. Ročníku
- Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 10.000,- Kč na zajištění družební návštěvy maďarské školy z Ebes
- Pontopolis o.s. Polička, ve výši 4.000,- Kč na podporu multikulturního vzdělávání v Poličce
- Pontopolis o.s. Polička, ve výši 2.000,- Kč na akci Fotbal pro rozvoj – Fotbal pro Afriku
- Pontopolis o.s. Polička, ve výši 20.000,- Kč na festival Colour Meeting 2011 v Poličce
- Pontopolis o.s. Polička, ve výši 40.000,- Kč na plánované kulturní akce v Poličce
- Pontopolis o.s. Polička, ve výši 2.000,- Kč na akci Jeden svět v Poličce – projekce pro seniory v DPS
- Základní škola speciální Bystré, ve výši 8.000,- Kč na školu v přírodě pro postižené děti z Poličska
- Základní škola speciální Bystré, ve výši 2.000,- Kč na benefiční koncert ve prospěch postižených dětí v Poličce
- ATLETIKA Polička o.s., ve výši 45.000,- Kč na činnost soutěžních družstev
- ATLETIKA Polička o.s., ve výši 10.000,- Kč na akci „Běh kolem poličských hradeb“
- HC Spartak Polička o.s., ve výši 79.000,- Kč na činnost hokejového klubu v sezóně 2011/2012
- MaTami, centrum pro rodinu o.s. Polička, ve výši 5.000,- Kč na sportovní aktivity sdružení MaTami
- MaTami, centrum pro rodinu o.s. Polička, ve výši 20.000,- Kč na zdravotně sociální projekty
- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 40.000,- Kč na činnost mládežnického oddílu
- SK Masokombinát Polička, ve výši 67.800,- Kč na činnost mládežnického oddílu
- SK8 Slalom Polička, ve výši 30.200,- Kč na tréninky a účast v Českém i Světovém poháru skateboardistů
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 90.000,- Kč na činnost mládežnických družstev
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 5.000,- Kč na činnost a dopravu k soutěžím
- TJ Spartak Polička, oddíl tenisový, ve výši 3.000,- Kč na provozování turnajů a soutěží pro mládež a na materiální zabezpečení
- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV, ve výši 3.000,- Kč na účast ve volejbalových soutěžích
- BROMOVÁ Veronika M.A, Střítež 68, ve výši 20.000,- Kč na výstavní a přednáškovou činnost ve Stříteži
- Laxus o.s. Nymburk, ve výši 15.000,- Kč na zdravotní a sociální služby pro uživatelé drog v Poličce
- Oblastní charita Polička, ve výši 25.000,- Kč na zakoupení elektrického polohovacího lůžka
- Oblastní charita Polička, ve výši 12.000,- Kč na kurz „Práce s rodinou v obtížné životní situaci
- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši 5.000,- Kč na akci Světový den vody a Den stromů
- Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši 5.000,- Kč na činnost a akce Na zelenou a Ekoporadna
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 4.000,- Kč na práci s mládeží (Tábor s Američany) a další akce
- JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 15.000,- Kč na opravy a údržbu táborového vybavení, klubovny a auta
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 15.000,- Kč na nákup matrací, na dětskou Portu a na tábor v Anglii
- SDH Lezník KUČERA Ladislav, ve výši 2.000,- Kč na tradiční dětský den na Lezníku
- SDH Lezník KVAPIL Josef, ve výši 3.000,- Kč na činnost kroužku mladých hasičů na Lezníku
- SDH Polička CEJP Jan, ve výši 5.000,- Kč na činnost kroužku mladých hasičů v Poličce
- SDH Polička BŘEŇ Pavel, ve výši 5.000,- Kč na zajištění oslav 135 let poličského sboru
- Český kynologický svaz, ZO Polička, ve výši 5.000,- Kč na částečné krytí provozních nákladů
- Gymnázium v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- 1. FBC Polička – poličský florbalový oddíl, ve výši 10.000,- Kč na činnost a pronájem prostorů pro trénink a soutěže
- Spolek PATRIOT Polička, ve výši 5.000,- Kč na cyklovýlet rodičů s dětmi
- VPS Polička, sdružení pro malou a sálovou kopanou, ve výši 10.000,- Kč na činnost a účast v 1. celostátní lize
- Pomník zakladateli města Vysoké Mýto, ve výši 20.000,- Kč na zhotovení a instalaci sochy krále Přemysla II. ve Vysokém Mýtě
- Šance žít, občanské sdružení Chomutov, ve výši 9.000,- Kč na hudební program pro seniory v DPS Polička
- Klub českých turistů J. G. Jarkovského Jimramov, se sídlem v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na propagaci městské naučné stezky v Poličce.

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- SDH Lezník, Kvapil Josef, ve výši 4.000,- Kč na fotbalový turnaj „O pohár starosty SDH“
- SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000,- Kč na projekt pro děti „Kdo sportuje, nezlobí“
- Komitét pro udržování památek z války roku 1866 Hradec Králové na pietní místo u Střezetic
- KONEČNÝ Stanislav, Polička, ve výši 53.000,- Kč na publikaci Hrad Svojanov, historie a panství
- Domeček Polička, o.s., ve výši 52.480,- Kč na nájemné, provozní náklady, spoluúčast na projekt
- Linka bezpečí Praha
- Občanské sdružení Květná Zahrada, Květná 40, ve výši 50.000,- Kč na dokončení ubytovacích prostor v Domu na půl cesty
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na akci Čarodějnický rej

RM schvaluje zadávací dokumentaci výběrových řízení na dodavatele elektrické energie a
zemního plynu pro Město Polička, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má
majetkový podíl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o společném postupu k zabezpečení realizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro Město Polička, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má majetkový podíl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce ulice Komenského v Poličce“ společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ulice Komenského v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na akci Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Přístavba smuteční síně centrálního hřbitova v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby „ROZVOJ A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ SÍTĚ - POLIČKA" mezi Městem Polička, Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, a EVT Stavby s.r.o., Svitavy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Odpočinková zóna v areálu předhradí hradu Svojanova“ v tomto složení: Marie Kučerová, Miloš Dempír, DiS., Božena Havranová.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2011/40857 na „Zatemňovací systém a závěsný výstavní systém pro galerijní expozice v radnici v Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. OSRKEF/11/40802 na „Odpočinkovou zónu v areálu předhradí hradu Svojanova“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2011/41226 na realizaci akce „Divadlo žije“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2011/41227 na realizaci akce „Svojanovské léto 2011“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2011/41228 na realizaci akce „Martinů fest 2011“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2011/41229 na realizaci akce „Polička JAZZ 2011“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM bere na vědomí informaci o projektu „Divadlo žije“.

RM ruší své usnesení č. 174 ze dne 2. 5. 2011.

RM schvaluje prodej automobilu Škoda FELICIA KOMBI LXI, reg. zn. SYH 68-38, rok výroby 2001, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006756/VB1 mezi Městem Polička jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je uložení kabelového vedení nízkého napětí v souvislosti se stavbou „Polička, Višňovka, Kýna - knn“ v pozemcích povinného, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM ruší své usnesení č. 114 ze dne 14. 3. 2011.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 22. 12. 2005, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemkové parcely č. 4834/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje výpověď nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 84, ulice Kostelní v Poličce bez přivolení soudu v souladu s ustanovením § 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku v platném znění dosavadním společným nájemcům, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje výpověď nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1, ve 3. NP domu č.p. 806, ulice M. Bureše v Poličce bez přivolení soudu v souladu s ustanovením § 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku v platném znění dosavadnímu nájemci.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje a podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2011 č.OŠKT/11/40709 na akci „Ve dvou se to táhne líp“ pro Středisko volného času Mozaika Polička.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce: „Realizace úspor energie – Základní škola na Lukách Polička“ firmě: První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Realizace úspor energie - Základní škola Na Lukách Polička“ mezi Městem Polička a firmou První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.
 

Vložil Biberlová Martina (5/23/2011), přečteno 984x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. května 2011