Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. května 2011

RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok 2010 spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2010
bez výhrad.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2011, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Obnova místního chodníku v ulici Čsl. armády, Polička“ v tomto složení:
1. Jaroslav Martinů, starosta města Poličky
2. Jiří Mach, investiční technik MěÚ Polička
3. Mgr. Aleš Mlynář, projektový manažer MěÚ Polička

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Polička - I. etapa, mapování potenciálních zdrojů znečištění“ s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r. o..

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na akci SVČ Mozaika „Výprava za poznáním“.

RM schvaluje dodavatele akce „Přístavba smuteční síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ společnost OLSPOL s. r. o., Svitavy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností OLSPOL s. r. o., Svitavy, na akci „Přístavba smuteční síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, do OPŽP v rámci 28. výzvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 8/2011 s Martinem Kovaříkem, akademickým sochařem a restaurátorem, Svratka, k zajištění zakázky „Restaurování litinového kříže s kamenným podstavcem v Modřeci“ za podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 40781/2011 na „Přípravu a konání 20. ročníku multižánrového festivalu Polička *555“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2011/41370 na „Restaurování vstupního portálu radnice“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na výměnu oken budovy Masarykovy základní školy Polička s firmou První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, zastoupené na základě plné moci RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna pozemku p. č. 5396/3 m2 o výměře 7 m2 za pozemek p. č. 5422/18 o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička. Rozdíl ve výměrách pozemků bude vypořádán v kurzu 150,-Kč/m2.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 4631/3 o výměře 413 m2 a pozemku p. č. 6486 o výměře 213 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku st.p.č. 3860 o výměře 79 m2 v k. ú. Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p. č. 3701/12 v k. ú. Polička mezi Tělovýchovnou Jednotou Spartak Polička, o. s. jako oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako povinným z věcného břemene.

RM bere na vědomí průběh přípravy akce „Dny Poličky ve Westerveldu“.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (6/1/2011), přečteno 893x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. května 2011