Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. června 2011

RM schvaluje smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na akci „Přeložka kabelu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. v lokalitě Mánesova v Poličce“ se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Přeložka kabelu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. v lokalitě Mánesova v Poličce“ s firmou Telekomunikační zařízení Jiří Černý, Česká Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Nařízení č. 1/2011 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Realizace úspor energie – Mateřská škola Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci: Zajištění služeb autorského dozoru na
projekt „Realizace úspor energie - Základní škola Na Lukách Polička“ firmě APOLO CZ
s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zajištění služeb autorského dozoru na projekt
„Realizace úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička“ s firmou APOLO CZ s.r.o.,
Polička.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci „Obnova místního chodníku v ulici Čsl.armády, Polička“ firmě COLAS CZ, a.s., Praha 9, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova místního chodníku v ulici
Čsl.armády, Polička“ s firmou COLAS CZ, a.s., Praha 9.

RM bere na vědomí Plán oprav a investic ČOV Polička, předložený VHOS, a.s., Moravská Třebová.
RM doporučuje ZM přijmout závazek k financování splátek v hodnotě cca 1,7 mil. Kč vč. DPH na nákup dekantační odstředivky z rozpočtu města Poličky na roky 2012 a 2013.

RM schvaluje, na základě žádosti společnosti CITELUM, a.s., dodatečné informace k zadávací dokumentaci výběrového řízení na provozovatele veřejného osvětlení v Poličce v následujícím znění: Investice z vlastních prostředků uchazečů, minimálně 1 mil. Kč bez DPH ročně do rekonstrukce sítě VO podle zadání zadavatele, bude na dobu prvních pěti let platnosti smluvního vztahu. Splátky investic musí být promítnuty do plateb za správu a provoz veřejného osvětlení.

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Jaroslavem Martinů, Polička jako dárcem
a Městem Polička jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Odpočinková zóna v areálu předhradí hradu
Svojanova“ firmu První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 14/2011 s firmou První litomyšlská stavební a. s. Litomyšl, k zajištění zakázky „Odpočinková zóna v areálu předhradí hradu Svojanova“ za podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.

RM schvaluje přerušení provozu školní družiny Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 185/3 o výměře cca 800 m2 a pozemku
p.č. 185/4 o výměře 140 m2 v k.ú. Modřec do podílového spoluvlastnictví. Kupní cena činí
30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 185/1 o výměře cca 900 m2 a pozemku p.č. 185/6 o výměře 363 m2 v k.ú. Modřec do podílového spoluvlastnictví. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně
oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM neschválit prodej částí pozemku p.č. 185/1 m2 a p.č. 185/6 o celkové výměře cca 800 m2 za účelem výstavby rodinného domu.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 360/1 o výměře 289 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 399/9 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 243/1 o výměře 1543 m2 v k.ú. Lezník.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6236/2 o výměře cca 33 m2 a části pozemku p.č. 6236/2 o výměře cca 32 m2. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1608/1 o výměře 217 m2 v k.ú. Hamry nad Křetínkou. Kupní cena činí 30,-Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků uživatelům zahrádek:
a) p.č. 3276/15 o výměře 415 m2 a st.p.č. 2042 o výměře 33 m2 v k.ú. Polička
b) p.č. 3679/4 o výměře 405 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 30 m2 v k.ú. Polička
c) p.č. 3276/4 o výměře 456 m2 a st.p.č. 2043 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička
d) p.č. 3276/29 o výměře 496 m2 v k.ú. Polička
Kupní cena pozemků v bodě a), b), c) a d) činí 20,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 4 v domě č.p. 971,972,973 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 610/10000 na společných částech domu č.p. 971,972,973 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3129,3130,3131, vše v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí zájemci, který předloží nejvyšší nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého ocenění bytu ve výši 1.295.770,--Kč.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání pozemku v majetku města
k dočasnému užívání uzavřené dne 30. 9. 1996, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným a stavebníkem vynucené překládky komunikačního zařízení a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 Michle jako budoucím oprávněným, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k Dohodě o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer s.r.o. Tržek.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Biberlová Martina (6/15/2011), přečteno 936x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. června 2011