Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2011

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu odpočívadla z majetku svazku obcí Kraj Smetany a Martinů v místě u hradeb v Šaffově ulici do majetku města Poličky.

RM schvaluje rozsah realizace akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa“ v rozsahu dle var. 2 důvodové zprávy; (usn. č. 252/a).

RM pověřuje OÚPRaŽP vypsáním výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa v rozsahu“ dle usn. č. 252/a v termínech – 8. 7. 2011 vyhlášení, 22. 7. 2011 podání nabídek s tím, že zadávací dokumentace bude k dispozici 11. 7. 2011.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností OLSPOL
s. r. o., Svitavy, na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 1010 – 1013“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Provozovatel veřejného osvětlení v Poličce“, dle důvodové zprávy v tomto složení: Bohumil Bednář, Mgr. Jan Matouš, Jaroslav Martinů, Mgr. David Šafář, Bc. Čestmír Doubrava.

RM jmenuje náhradníky členů hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Provozovatel veřejného osvětlení v Poličce“, dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Jaroslav Dobiáš, MVDr. Jiří Teplý, Aleš Doležal, Ing. Marta Mastná, Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodavatel zemního plynu pro město Polička“, dle důvodové zprávy v tomto složení: Bohumil Bednář, Jaroslav Martinů, Mgr. David Šafář, Cobe Ivanovski, Josef Hegr.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodavatel elektrické energie pro město Polička“, dle důvodové zprávy v tomto složení: Bohumil Bednář, Jaroslav Martinů, Mgr. David Šafář, Cobe Ivanovski, Josef Hegr.

RM jmenuje náhradníky členů hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek s nabídkami na akce „Dodavatel elektrické energie pro město Poličku a Dodavatel zemního plynu
pro město Poličku“, dle důvodové zprávy v tomto složení: Marie Kučerová, MVDr. Jiří Teplý, Aleš Doležal, Ing. Marta Mastná, Jiří Mach.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová, jejímž předmětem je zpracování podkladů pro plán financování obnovy a majetkové evidence kanalizace.

RM schvaluje uzavření V. dodatku ke smlouvě o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-138 mezi městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., s předmětem smlouvy „Vypracování Územního plánu Polička“, dle důvodové zprávy.
 

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Technologické centrum pro ORP Polička“, ve složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Matouš, Ondřej Votruba, Josef Knotek, Mgr. Aleš Mlynář, Ing. Andrej Kašický,
Bc. Zdeněk Škeřík.

RM jmenuje náhradníky členů hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Technologické centrum pro ORP Polička“, ve složení: Marie Kučerová, MVDr. Jiří Teplý, Petr Hájek, RNDr., Mgr. Jiří Coufal, Ing. Marta Mastná, Ing. Renáta Ulmannová, Ing. Milan Pospíšil.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/1008/S na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.

RM schvaluje darování dřeva v hodnotě 3.150,- Kč pro ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na výměnu oken budovy Masarykovy základní školy Polička s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovených řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička na školní rok 2011/2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví na obnovu kulturní památky – areál hradu Svojanova ve výši 630 tis. Kč.

RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na obnovu městského opevnění ve výši 1 005 tis. Kč.

RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století ve výši 10 tis. Kč pro Městskou knihovnu Polička.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Pardubického kraje č. 2011/41590
za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2010.

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 5027
o výměře 100 m2 v obci a k. ú. Polička za účelem umístění včelích úlů. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 5,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k provedení zakázky č. 004/200/2011 „Oprava části zdi veřejného pohřebiště - hřbitova sv. Michaela v Poličce“ se společností T.E.S. s. r. o. Polička, dle předloženého návrhu smlouvy.
 

RM schvaluje dodavatele díla „Montáž a dodání zařízení pro rozšíření STA v bytovém domě č. p. 969,974,975,976 na Sídlišti Hegerova, Horní Předměstí v Poličce“ TVA SERVIS Pomezí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2011 s TVA SERVIS Pomezí, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje udělení plné moci společnosti T.E.S. s. r .o., Polička, k zastupování města Poličky při zajištění technických záležitostí (vlastní realizace stavby, předání a převzetí díla a věcí s tímto souvisejících), vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 1/2011, uzavřené s TVA SERVIS Pomezí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009117/VB/01 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi městem Polička a Českou televizí, se sídlem Praha 4, Kavčí hory, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje dodatek č. 12 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 


 

Vložil Němcová Magdalena (6/30/2011), přečteno 1062x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2011