Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 7. 2011

RM schvaluje doplnění programu o projednání Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na výměnu oken
budovy Masarykovy základní školy Polička.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci
„Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa (2011)“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce - II. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí
Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR
s.r.o., Hradec Králové.

RM schvaluje uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 08018721 se Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 11, dle předloženého návrhu dohody podepsaného Státním fondem životního prostředí ČR dne 24. 6. 2011.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu VO, o jeho provozování a správě se
společností CITELUM, a.s. pro rok 2011, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2011, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na výměnu oken budovy Masarykovy základní školy Polička s firmou První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 4784/3 o výměře 145 m2
v obci a k.ú. Polička. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 3892/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú.
Polička. Kupní cena činí 100,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje vybudování příjezdové komunikace k pozemku p.č. 6073/10 v obci a k.ú.
Polička, a to na pozemcích p. č. 485/5, 6073/5 a 6073/2 v obci a k.ú. Polička ve vlastnictví
města Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 6073/10 v k.ú.
Polička, a to přes pozemky p.č. 485/5, 6073/5 a 6073/2 v obci a k.ú. Polička ve vlastnictví
města Poličky jako povinného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno trvale a
bezúplatně. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně zhotovení
geometrického plánu uhradí oprávněný z věcného břemene.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a firmou První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ a.s., jejímž předmětem je oprava místní
komunikace v Lezníku.

RM pověřuje odbor obecní živnostenský úřad zpracováním tržního řádu.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (7/19/2011), přečteno 1104x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 7. 2011