Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. srpna 2011

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Stavební úpravy autobusového nádraží v Poličce“ ve složení: Ing. Antonín Mihulka, Jaroslav Martinů, Jiří Mach.

RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce – II. etapa“,
společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké
Mýto, na akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce – II. etapa“, dle důvodové
zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností PÁSEK – stavební firma spol. s.r.o., Polička na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č.p. 969, 974 – 976“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele elektrické energie pro město Polička, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Polička majetkový podíl, společnost V – Elektra, s.r.o., Velké Meziříčí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele zemního plynu pro město Polička, jeho příspěvkové organizace a společnosti, ve kterých má město Polička majetkový podíl, společnost Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene „číslo IP-12-2001885/VB/4, Svojanov 245/11 – NN přípojka do 50 m“ mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 14/8 o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 764/37 o výměře 18 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2011.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2010.

RM schvaluje použití neprodejného zboží pro účely propagace hradu Svojanov.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu Pardubického kraje č. 2011/41735 na restaurování kříže s korpusem Krista v Poličce – Modřeci.

RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek za účelem výběru nejvýhodnějšího dodavatele na akci „ Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Lesy města Polička“ v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Ing. Václav Bros, Ing. Radek Krejčí, Radek Háp a Mgr. Aleš Mlynář.

RM schvaluje tržní řád.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Biberlová Martina (8/9/2011), přečteno 784x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. srpna 2011