Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. srpna 2011

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2011.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2011, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrhy splátkových kalendářů a souhlasí s uzavřením dohod o uznání dluhu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa (2011)“, společnost STREFA Polička s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností STREFA Polička s. r. o., Polička, na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa (2011)“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 13 Organizační směrnice č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa, 2. část“, dle důvodové zprávy, v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, Jaroslav Martinů, Jiří Mach.

RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava místních komunikací v Poličce“ dotčených stavbou kanalizace, společnost EVT Stavby s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností EVT Stavby s.r.o., Svitavy na akci „Oprava místních komunikací v Poličce“ dotčených stavbou kanalizace, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností V – Elektra s.r.o.,Velké Meziříčí, dle důvodové zprávy.

RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě ve školním roce 2011/2012 pro 1. – 3. třídu až do počtu 26 dětí. Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve školním roce 2011/2012 povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v šesté třídě Základní školy Na Lukách Polička na počet 31. Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na opravu sociálního zařízení v bytě Mateřské školy Čtyřlístek Polička s firmou PÁSEK - stavební firma spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na restaurátorské práce na litinovém kříži při silnici mezi Poličkou a Jedlovou s panem BcA. Jaroslavem Vrbatou, Pardubice.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 16. 7. 2008, a to dohodou ke dni 30. 9. 2011.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 9. 9. 2009, a to dohodou ke dni 30. 9. 2011.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4, jako pronajímatelem a městem Polička jako nájemcem, za účelem umístění informační tabule, dle předloženého návrhu smlouvy č. R 001/2011.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o instalaci kabelových rozvodů v obytném domě č. p. 805, 806 ul. M. Bureše v Poličce, mezi městem Polička jako poskytovatelem a společností COMA s. r. o., se sídlem v Poličce, jako uživatelem, na dobu určitou 20-ti let, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit realizaci stavby s názvem „Úpravy autobusového nádraží v Poličce“ a uzavření Smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 2947105611 o nájmu nemovitostí ČD, a. s. na pronájem části pozemku p. č. 6277/1 v k. ú. Polička o výměře 91 m2 mezi městem Polička a společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, v rámci stavby „Úpravy autobusového nádraží v Poličce“, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na části pozemku p. č. 6277/1 v k. ú. Polička o výměře 91 m2 mezi městem Polička a společností České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, v rámci stavby „Úpravy autobusového nádraží v Poličce“.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu města.

Vložil Němcová Magdalena (8/31/2011), přečteno 903x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. srpna 2011