Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. září 2011

 RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů:
- Prodej pozemku na výstavbu RD v lokalitě „Mánesova II“ – p.č. 5454/164 o výměře 636 m2 v k.ú. Polička
- Záměr budoucí směny pozemků v oblasti průmyslové zóny Polička
- Výběr dodavatele na stavební práce na budově ZŠ Na Lukách Polička a uzavření Smlouvy o dílo

RM schvaluje dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa, 2. část“ – společnost COLAS CZ, a.s., Praha, dle důvodové zprávy a dle příloh.

RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy autobusového nádraží v Poličce“ společnost
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o, dle důvodové zprávy a dle příloh.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Dekantační odstředivka pro čistírnu odpadních vod v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení společného jednání o přepracovaném, tzn. 2. návrhu
Územního plánu Polička podle § 50, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro ZO Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele stavebních prací na budově Základní školy Na Lukách Polička firmu První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce na budově Základní školy Na Lukách Polička s firmou První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM Poličky schválit dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy Na Lukách Polička na rok 2011 doplněný o pořízený dlouhodobý majetek s dobou odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.6/2011, dle důvodové zprávy.

RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v k.ú. Rohozná:
a) p.č. 764/43 o výměře 40 m2
b) p.č. 764/44 o výměře 35 m2
c) p.č. 764/45 o výměře 28 m2
d) p.č. 764/46 o výměře 24 m2
e) p.č. 764/28 o výměře 25 m2.
Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej podílu ve výši 629/22820 na stavebních parcelách č. 2860, 2861, 2862, 2863 a 2864 v k.ú. Polička majitelům bytové jednotky č. 902/2 v domě č.p. 899-903 na ul. Hegerova v Poličce. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 6 v domě č.p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 31/1000 na společných částech domu č.p. 940,941 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3073,3074, vše v k.ú. Polička, zájemci, který předloží nejvyšší nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši dle aktuálního znaleckého posudku.

a) RM ruší své usnesení č. 542 ze dne 1. 12. 2008.

b) RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 760/3 o výměře 560 m2 v k.ú. Rohozná Sboru dobrovolných hasičů v Rohozné, se sídlem Rohozná. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 5493/42 o výměře 89 m2, p.č. 5493/49 o výměře 75 m2, p.č. 5493/50 o výměře 10 m2, p.č. 5545/14 o výměře 368 m2, p.č. 5545/15 o výměře 402 m2, p.č. 5545/16 o výměře 363 m2, p.č. 5545/17 o výměře 5 m2, p.č. 5545/21 o výměře 3424 m2 a p.č. 6132/15 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice do vlastnictví Města Poličky.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5454/164 o výměře 636 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova. Kupní cena činí 1.120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit budoucí směnu pozemku p.č. 1210/14 v k.ú. Polička o výměře 4718 m2, který nabude společnost KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Polička, kupní smlouvou, za pozemek p.č. 1210/25 o výměře 5058 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl ve výměrách 340 m2 ve prospěch Města Poličky bude doplacen v kurzu 590,-Kč/m2.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Biberlová Martina (9/13/2011), přečteno 718x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. září 2011