Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. září 2011

RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve školním roce 2011/2012 povoluje výjimku Masarykově základní škole Polička z nejvyššího počtu žáků ve třídě 5. A na 31 žáků ve třídě a ve třídě 5. B na 31 žáků ve třídě. Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 20/2010 „Obnova vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“ s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2010 uzavřené s Danielem Bartošem, DiS, Svitavy, na provedení „Restaurátorské opravy vstupního portálu radnice v Poličce, nemovité národní kulturní památky“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2011 s Martinem Kovaříkem, akademickým sochařem a restaurátorem, Svratka, k zajištění zakázky „Restaurování litinového kříže s kamenným podstavcem v Modřeci“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Lesy města Polička“ firmě TAXONIA CZ, spol. s r.o., Olomouc.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky „Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Lesy města Polička“ firmou TAXONIA CZ, spol. s r.o., Olomouc.

RM bere na vědomí informaci o podání podnětu k úpravě 2. návrhu Územního plánu Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků pod stavbou komunikace č. II/364 označených jako p. č. 1782/51 o výměře 45 m2, p.č. 1782/52 o výměře 22 m2, p. č. 1782/55 o výměře 60 m2, p. č. 1782/66 o výměře 136 m2, p.č. 1782/72 o výměře 148 m2, vše v k.ú. Hamry nad Křetínkou, do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice.

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku ve vlastnictví města ze dne 30. 8. 1999, jehož předmětem bude zúžení předmětu nájmu o část pozemku p. č. 146 o výměře 52 m2.

RM schvaluje uzavření dohody o postoupení práv a povinností nájemce plynoucích
ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 3. 1. 2007.

a/ RM ruší své usnesení č. 198 ze dne 7. 6. 2010.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2006214/VB/1 mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o užívání služeb sběrného dvora s obcí Pomezí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu se společností Východočeská plynárenská, a. s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy autobusového nádraží v Poličce“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa, 2 část“ se společností COLAS CZ, Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností EVT Stavby
s. r. o., Svitavy, na akci „Oprava místních komunikací v Poličce“ dotčených stavbou kanalizace, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje nabídku firmy Alfa Laval spol. s r. o., 130 00 Praha 3, na základě hodnocení nabídek na zhotovení zakázky „Dekantační odstředivka pro čistírnu odpadních vod v Poličce“, jako nejvhodnější.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Dekantační odstředivka pro čistírnu odpadních vod v Poličce“ s firmou Alfa Laval spol. s r. o., 130 00 Praha 3.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD na akci „Realizace úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička“ s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Technologické centrum
pro ORP Polička“ firmě OR-CZ spol. s r.o., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Technologické centrum pro ORP Polička“ s firmou OR-CZ spol. s r. o., Moravská Třebová.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Realizace úspor energie – Mateřská školka Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“ firmě Outulný a.s., Náměšť nad Oslavou, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Realizace úspor energie – Mateřská školka Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“ s firmou Outulný a.s., Náměšť nad Oslavou.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění LAVIČEK-ZADARMO.CZ mezi společností LAVIČKY-ZADARMO.CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, jako poskytovatelem a městem Polička jako uživatelem, dle předloženého návrhu smlouvy.

RM bere na vědomí výsledek voleb do Osadního výboru ve Stříteži, dle důvodové zprávy.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Němcová Magdalena (9/29/2011), přečteno 815x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. září 2011