Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 10. 2011

Rada města Poličky schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• MINIATUR GOLF CLUB Polička, ve výši 3.000,- Kč na provoz minigolfového hřiště a využití volného času
• TJ Štefanydes Polička - šachový oddíl, ve výši 10.000,- Kč na cestovné k mládežnickým soutěžím
• Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, ve výši 4.000,- Kč na provoz a činnost tohoto zařízení pro nevyléčitelně nemocné osoby
• o.s. Bonanza Vendolí, ve výši 10.000,- Kč na poskytování sociálních služeb pro rodiny
• OV Českého svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy, ve výši 1.000,- Kč na úhradu nájemného pro pravidelné cvičení
• Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 4.000,- Kč na opravy auta, základny, klubovny a obnovu vybavení
• ZO Českého svazu ochránců přírody Polička, ve výši 7.000,- kč na nákup oleje na podlahu, na zakoupení stolů a trampolíny
• Myslivecké sdružení Sebranice, Lezník, Střítež, ve výši 3.000,- Kč na nákup krmiva pro zvěř
• Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Svitavách, ve výši 5.000,- Kč na pamětní desku Františkovi Procházkovi, starostovi československého hasičstva
• ZO Českého svazu chovatelů v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na náklady srpnové a celostátní výstavy
• ZO ČSOP - záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši 7.000,- Kč na celoroční péči o handicapovaná zvířata

Rada města Poličky doporučuje Zastupitelstvu města Poličky schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Ekocentrum Skřítek Praha, ve výši 9.000,- Kč na podporu činnosti Ekocentra
• SK8 Slalom Polička, ve výši 10.800,- Kč na účast juniorů a žáků na Mistrovství Evropy v Brně
• SRPŠ při gymnáziu v Poličce, ve výši 8.000,- Kč na divadelní dílnu a hry studentů
• TJ Spartak Polička - oddíl odbíjené, ve výši 20.000,- Kč na projekt: minivolejbal pro 1. a 6. třídu ZŠ
• TJ Spartak Polička - oddíl stolního tenisu, ve výši 6.200,- Kč na sportovní činnost žáků a dorostenců

Rada města Poličky neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• SK 1. FBC Polička - florbalový oddíl, ve výši 10.000,- Kč na účast v krajských soutěžích, na tréninky a zápasy, na nájemné
• Komitét Hradec Králové, ve výši 20.000,- Kč na sportovní činnost s mládeží a dorostem
• o. s. Junior Aréna Ústí nad Labem, ve výši 20.000,- Kč na výstavu Divadla Špejbla a Hurvínka pro poličské děti a školy
• Sdružení Linka bezpečí Praha, ve výši 5.000,- Kč na přímou pomoc dětem v nouzi

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky neschválit poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Spartak Polička - oddíl tenisu, ve výši 60.000,- Kč na sportovní činnost s mládeží a dorostem.

Rada města projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Poličky schválit rozpočtovou změnu č.7/2011 dle důvodové zprávy.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky odpis pohledávky dle důvodové zprávy.

Rada města Poličky schvaluje složení hodnotící komise pro zhotovitele přístavby garáže pro SDH Polička v ulici Starohradská č.p. 187: Ing. Vladimír Bartoš, Jiří Mach a Pavel Puchar.

Rada města Poličky schvaluje Smlouvu o dílo s Agro družstvem Sebranice na zimní údržbu komunikací v Lezníku a Stříteži na období 1. 11. 2011 - 31. 3. 2012.

Rada města Poličky jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci "Zajištění služeb technického dozoru investora na projekt: Realizace úspor energie - Mateřská škola Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

Rada města Poličky schvaluje požadavky na úpravu 2. návrhu Územního plánu Polička v rozsahu:
a) změnit navržené funkční využití zastavitelné plochy Z38 (občanské vybavení veřejné Ov) na plochu bydlení B a z výčtu veřejně prospěšných staveb vypustit stavbu dětského domova (PO1)
 
 
b) upravit vymezení plochy veřejného prostranství Z69 ve smyslu podnětu nájemníků v bytovém domě č.p. 12 v části Modřec, v souvislosti s tím vypustit zastavitelnou plochu smíšenou obytnou Z31 a pozemky využívané jako stávající zahrádky nájemníků vymezit v souladu se stávajícím využitím jako stabilizovanou plochu sídelní zeleně Zz (zeleň zahrad)

Rada města Poličky schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Zpracování Lesní hospodářské osnovy pro ZO Polička“ firmě Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Frýdek-Místek.

Rada města Poličky schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro ZO Polička“ mezi městem Polička a firmou Lesnická projekce Frýdek Místek a.s., Frýdek-Místek.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky neschválit prodej části pozemku p.č. 146 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička Ing. Janu Škrábkovi a Mgr. Olze Škrábkové, oba bytem Hovorčovická 10, Praha 8.

Rada města neschvaluje pronájem a doporučuje Zastupitelstvu města Poličky neschválit prodej pozemku p.č. 7 o výměře 317 m2 v k.ú. Svojanov.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky neschválit prodej částí pozemků p.č. 485/1 a p.č. 485/2 o celkové výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky schválit prodej pozemku p.č. 1168/4 o výměře 34 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky schválit prodej podílu ve výši 629/22820 na stavebních parcelách č. 2860,2861,2862,2863,2864 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky schválit prodej podílu ve výši 673/22820 na stavebních parcelách č. 2860,2861,2862,2863,2864 v k.ú. Polička majitelům bytové jednotky č.903/4. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Poličky schválit prodej pozemku p.č. 6078/3 výměře 63 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

Rada města Poličky schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2, vel. 1+1 s příslušenstvím v 1. NP domu č.p. 84 na ulici Kostelní v Poličce na dobu určitou - jeden rok. Měsíční nájemné bude stanoveno v dosavadní výši 44,07 Kč/m2.

Rada města Poličky bere na vědomí žádost republikové rady Sdružení dárců krve v České republice, o podepsání petiční listiny, dle důvodové zprávy, bez opatření.

           Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.   

 

 

Vložil Biberlová Martina (10/14/2011), přečteno 1069x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 10. 2011