Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. října 2011

RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu turistické informační tabule z majetku obce Oldřiš do majetku města Poličky.

RM pověřuje tajemníka MěÚ vydáním vnitřní směrnice "Etický kodex zaměstnance",
dle předloženého návrhu.

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků v hodnotě 1.500,- Kč
pro jednotlivé členy Sboru pro občanské záležitosti.

RM souhlasí se zajištěním správy bytů v budovách spravovaných příspěvkovou organizací Hrad Svojanov od 1. 1. 2012 touto příspěvkovou organizací.

RM schvaluje Dodatek č. 14 Organizační směrnice č. 4/2008 - Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje Organizační směrnici č. 3/2011 - Inventarizace majetku a závazků,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky Praha, na akci "Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 1010-1013", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám se Státním fondem životního prostředí České republiky Praha, na akci "Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 969, 974 - 976",
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OLSPOL s.r.o., Svitavy na akci "Přístavba smuteční síně v areálu centrálního hřbitova
v Poličce", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností EVT Stavby s.r.o.
Svitavy, na akci "Oprava místních komunikací v Poličce dotčených stavbou kanalizace", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv a povinností z investorství s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou společností VČE-montáže, a.s. se sídlem Pardubice. Jedná se o přípojku NN k čerpací stanici na p.p.č. 288/1 v k.ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

a/ RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-200 8593/VB/02 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene,
dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-200 8595/VB/02 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene,
dle důvodové zprávy.
c/ RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-200 9388/VB/01 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem plochy východní stěny nemovitosti - stavby občanského vybavení - na stavební parcele č. 1589/2 v obci a k. ú. Polička o výměře cca 4 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 4.000,-/Kč/rok.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží
v Poličce mezi městem Polička a těmito dopravci:
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.,
ZLATOVÁNEK, s. r. o. Polička,
ČSAD Vsetín, a. s., Vsetín,
TOURBUS, a. s. Brno-Trnitá,
ZDAR, a. s., Žďár n./Sázavou,
Jaroslav Hnát, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA a opravy motorových vozidel,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Polička a SDH Polička, Polička. Předmětem výpůjčky je objekt sociálního zařízení na hasičské zahradě
v Poličce.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6277/1
v obci a k. ú. Polička označeného dle GP č. 1949-121/2011 jako č. 6277/8 o výměře 1199 m2 mezi městem Polička jako kupujícím a společností České dráhy, a. s., Praha 1, jako prodávajícím. Kupní cena bude činit 135.000,- Kč.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (10/25/2011), přečteno 863x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. října 2011