Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 11. 2011

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Polička:
Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2010/2011,
Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2010/2011,
Plán činnosti Základní umělecké školy B. Martinů Polička pro školní rok 2011/2012,
Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2010/2011.

RM schvaluje Smlouvu č. 09038243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Realizace úspor energie - Základní škola Na Lukách Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-200 9389/VB/01 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2000163/VB/1A mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 10. 10. 2002 uzavřené mezi městem Polička a Divadelním spolkem Tyl Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o nájmu části areálu zimního stadionu mezi městem Polička jako pronajímatelem a HC Spartak Polička jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5769/88 o výměře 68 m2 a pozemku p.č.6102/3 o výměře 24 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit uzavření Darovací smlouvy, jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 503/1 o výměře 564 m2, p.č. 504/5 o výměře 97 m2 a p.č. 504/19 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností IPAK spol. s r.o., Sezemice na akci „Výměna vchodových dveří smuteční síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto na akci „Stavební úpravy autobusového nádraží v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM, na základě doporučení hodnotící komise, ruší výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce Zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie - Mateřská škola Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“ firmě APOLO CZ spol. s r.o., Polička.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na akci Zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie - Mateřská škola Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“ mezi městem Polička a firmou APOLO CZ spol. s r.o., Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp s firmou EKOLAMP s.r.o., Praha 2.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2011.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

 

Vložil Biberlová Martina (11/9/2011), přečteno 769x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 11. 2011