Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. listopadu 2011

 RM projednala a doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období
do schválení rozpočtu na rok 2012 takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2011 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2011 v souladu
s uzavřenými smlouvami na přípravu akcí plánovaných pro rok 2012 do výše 500 tis. Kč a
na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč.
c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů
v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí
o dotace do výše 500 tis. Kč.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 8/2011, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na období 2012 - 2015.

RM schvaluje Organizační směrnici č. 4/2011 - Odepisování dlouhodobého majetku.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených
na odměňování trenérů a cvičitelů, dle přiloženého seznamu.

RM jmenuje členem redakční rady Jitřenky paní Lenku Navrátilovou, zaměstnankyni Městské knihovny Polička.

RM schvaluje Smlouvu o zvýhodněném odběru pohonných hmot s THT, s.r.o., Polička.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky Lezníku za rok 2010.

a) RM projednala a doporučuje ZM schválit podání žádosti příspěvkovou organizací Tylův dům o dotaci z Ministerstva kultury na projekt „Digitalizace kina v Poličce“ z dotačního programu na technický rozvoj a modernizaci kinematografie - digitalizace kin.
b) RM projednala a doporučuje ZM schválit předfinancování „Digitalizace kina v Poličce“
v případě získání dotace z dotačního programu na technický rozvoj a modernizaci kinematografie - digitalizace kin z rozpočtu města pro rok 2012.

RM bere na vědomí hodnocení výstavního a divadelně-kulturního projektu „Divadlo žije“
(1. a 2. část projektu) a „Poličské kulturní léto“ (3. část projektu).

RM bere na vědomí termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v roce 2012.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S
na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky
č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1) RM schvaluje cenu stočného na rok 2012 ve výši 37,95 Kč bez DPH, tj. 43,26 Kč včetně DPH a změnu přílohy č. 2 ke Smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji, uzavřené dne 13. 6. 1996 s VHOS, a.s., Moravská Třebová ve znění dodatku č. 15 ze dne 25. 4. 2008.

2) Rada města schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2012.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Dekantační odstředivka pro čistírnu odpadních vod v Poličce uzavřené dne 30. 9. 2011 s firmou Alfa Laval spol. s r.o.,
Praha 3.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej domu č. p. 63 na stavební parcele č. 103 včetně st. p. č. 103 o výměře 108 m2 v k. ú. Střítež u Poličky zájemci, který předloží nejvyšší cenovou nabídku. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého posudku.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 1219/15 o výměře cca 280 m2 a části pozemku p. č. 2169 o výměře cca 130 m2 v k. ú. Borová u Poličky. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK č. 764/10 o výměře cca 1000 m2 a části pozemku PK č. 764/11 o výměře cca 1000 m2 v k. ú. Rohozná. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu, uzavřené dne 17. 12. 2007 mezi Městem Polička jako mandantem a společností T.E.S. s.r.o. se sídlem Polička, jako mandatářem, jehož předmětem je aktualizace Přehledu bytů ve správě mandatáře uvedeného v příloze této smlouvy, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 23 000,- Kč na výměnu plastových oken v bytě č. 5/940 na Sídlišti Hegerova v Poličce, stávajícímu nájemci, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prodej bytů včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a na zastavěném pozemku takto:
- byt č. 7, vel. 1+1, v domě č. p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce za cenu 639.400,- Kč,
- byt č. 14, vel. 3+1, v domě č. p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce za cenu 1.025.600,- Kč,
- byt č. 4, vel. 2+1, v domě č. p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce za cenu 907.000,- Kč,
- byt č. 6, vel. 1+1, v domě č. p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce za cenu 719.600,- Kč,
dle důvodové zprávy - bod a) až f) s tím, že splácení zbývající části kupní ceny dle bodu b) bude umožněno po dobu maximálně 5-ti let.

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici Rady města Poličky č. 1/2007 ze dne 13. 2. 2007
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p. č. 6231/2 o výměře 76 m2 v k. ú. Polička
od Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj, do vlastnictví města Poličky. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (11/23/2011), přečteno 816x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. listopadu 2011