Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. prosince 2011

a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na papír se společností EKO KOM, a.s., Praha.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na plasty a sklo se společností EKO-KOM, a.s., Praha.

RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace Limberský rybník - sdružený funkční objekt (IČ 35) z majetku města Poličky.

RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s., Praha, dohodou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností STREFA Polička s.r.o. na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - I. etapa“,
dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 21. 11. 2011.

RM schvaluje předloženou část textu Výroční publikace „Polička 2015“.

RM schvaluje záměr zpracování malé i velké Ročenky města Poličky za rok 2011.

RM bere na vědomí informace, týkající se vydávání parkovacích karet a povolení vjezdu
do centra města Poličky.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2011, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem, Komenského nám. č. p. 125, 532 11 Pardubice, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011.

a) RM schvaluje změnu užívání prostor v části budovy bývalé školy ve Stříteži č. p. 42 (půdní prostor) na prostor občanské vybavenosti.
b) RM schvaluje, v návaznosti na bod a), Smlouvu o výpůjčce s paní Veronikou Šrek Bromovou na využívání prostor k pořádání výstav v budově bývalé školy ve Stříteži, č. p. 42 (půdní prostor).

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008100/VB02 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004096/VB/01 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným
z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 1478/3 o výměře 726 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 75,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a
s podmínkou předkupního práva pro město Polička za stejnou cenu.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 009/2011 ze dne 20. 6. 2011 mezi městem Polička a společností Drymat®Systeme.cz, v.o.s., Chrudim, jehož předmětem je prodloužení nájemní smlouvy o 3 měsíce. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstanou
v platnosti.
 

Kompletní usnesení je k dispozci k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

 

Vložil Němcová Magdalena (12/7/2011), přečteno 879x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. prosince 2011