Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 12. 2011

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 10 dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.

b) RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávek nad hranici 20000 Kč z účetní evidence dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 344 m kanalizace na p.p.č. 221, 183/1 a 183/2 v k.ú. Střítež u Poličky v pořizovací hodnotě 208 672 Kč z majetku města Poličky do majetku Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto na akci Stavební úpravy autobusového nádraží v Poličce dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM podpořit projekt občanského sdružení PONTOPOLIS, Polička pod názvem „Komunitní centrum pro cizince a multikulturní centrum pro školy“ s využitím prostor v objektu Riegrova 52, Polička a jeho způsob financování, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Polička" v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení nepotřebné kanalizace a kanalizačních přípojek dle předloženého návrhu z majetku města Poličky.

RM schvaluje zvýšení počtu pečovatelky o 0,5 pracovního úvazku pro příspěvkovou organizaci DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, tj. na dobu určitou.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Na Lukách Polička a paní Blankou Faltýnkovou, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy školských rad jednotlivých základních škol ve složení:
Masarykova základní škola Polička - RNDr. Milan Janečka, Ing. Ivana Vacková
Základní škola Na Lukách Polička - RNDr. Milan Janečka, Jitka Uhlířová.

a) RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1210/66 o výměře 2000 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Pro část pozemku o výměře 1300 m2 činí kupní cena 590,-Kč/m2, pro část pozemku o výměře 700 m2 činí kupní cena 350,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

b) RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1210/10 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Kupní cena činí 590,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

a) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 1933/2009 ze dne 7.10.2009 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Polička.

b) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 2517/2011 mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Polička, blíže specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a VČP Net, s. r. o., Hradec Králové jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009333/VB/02 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4 jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března
2012.

RM bere na vědomí, že podle zák. č. 366/2011 Sb. je územní samosprávný celek povinen strpět umístění zaměstnanců, převedených k výkonu činností specifikovaných v tomto zákoně do Úřadu práce, v dosavadních prostorách nacházejících se v budově MěÚ Polička, Nádražní č.p. 304, Polička, a zároveň schvaluje užívání těchto nebytových prostor na základě Nájemní smlouvy mezi městem Polička jako pronajímatelem a ČR - Úřad práce ČR, se sídlem v Praze 28 jako nájemcem. RM zároveň schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Polička jako pronajímatelem a ČR - Úřad práce ČR, Praha 28 jako nájemcem, jejímž předmětem je užívání zařízení a vybavení předmětných nebytových prostor.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Biberlová Martina (12/22/2011), přečteno 957x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 12. 2011