Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města konané dne 30. ledna 2012

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012.

RM schvaluje Dodatek č. 6/2012 k organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance OLH.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a firmou První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje zpracováním dramaturgie festivalu „Polička*555“ ředitelku Tylova domu v Poličce paní Alenu Báčovou a pana Lukáše Zrůsta. RM ukládá dramaturgům festivalu průběžně informovat Radu města o průběhu přípravných prací.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5521/17 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného za nájem nebytových prostor ve vlastnictví
města Poličky v r. 2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odložení termínu konání veřejné dražby na prodej domu č.p. 63 na stavební parcele č. 103 včetně st.p.č. 103 o výměře 108 m2 v k.ú. Střítež u Poličky ze dne 15. 2. 2012 do doby rozhodnutí ZM, jak bude s nemovitostí, vzhledem k nesouhlasu občanů části obce Střítež s prodejem, vyjádřeného na veřejné schůzi konané dne 21. 1. 2012, dále naloženo.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IZ-12-2000182/VB/01 mezi městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4 jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení se Zdeňkem Hlavatým, Zábřeh, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s bezúplatným převodem dětské kolébky určené k vítání dětí obci Sádek.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (1/31/2012), přečteno 824x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města konané dne 30. ledna 2012