Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. února 2012

RM bere na vědomí postup výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty ve vlastnictví města Poličky na rok 2013, dle důvodové zprávy.

1. RM doporučuje ZM schválit financování výměny provzdušňovacích elementů v aktivační nádrži AN3 na čistírně odpadních vod z rozpočtu města Poličky na rok 2013 v částce cca 800 tis. Kč vč. DPH s tím, že výměna bude realizována v roce 2012.
2. RM doporučuje ZM schválit financování 1. etapy rekonstrukce kanalizace v ulici Janáčkova v částce cca 750 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na rok 2013 s tím, že akce bude realizována v roce 2012.

RM schvaluje vyřazení nepotřebných vodovodních přípojek, dle předloženého návrhu
z majetku města Poličky.

1. RM doporučuje ZM přijmout pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,62% p. a. u hypotečního úvěru na dostavbu bytového domu B na Sídlišti Hegerova s platností do 28. 2. 2022.

2. RM doporučuje ZM schválit uskutečnění mimořádné splátky ve výši 1 408 581,24 Kč
u hypotečního úvěru na dostavbu bytového domu B na Sídlišti Hegerova, číslo smlouvy 720/07/LCD, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.

RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti, dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2012.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička dne 19. 3. 2012 od 8 do 16 hodin.

RM bere na vědomí výsledky kontrol provedených v období duben - prosinec 2011
ve školách a školských zařízeních zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor smuteční obřadní síně v Poličce ze dne 16. 12. 2002, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5286/6 m2 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p.č 5420/1
o výměře cca 470 m2 za část pozemku p.č. 5232/1 o výměře cca 480 m2, část pozemku p.č. 5232/2 o výměře cca 15 m2, část pozemku p.č. 6148/4 o výměře cca 105 m2 a část pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 30 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 4097 o výměře 5258 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

1. RM postupuje ZM k rozhodnutí prodej části pozemku p.č. 392/22 o celkové výměře cca 110 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby řadových garáží, a za podmínek stanovených odborem ÚPRaŽP a komisí stavební a životního prostředí.

2. RM postupuje ZM k rozhodnutí prodej části pozemku p.č. 392/22 o celkové výměře cca 90 m2 v k.ú. Polička za účelem vybudování nájezdu k řadovým garážím, a to za podmínek stanovených odborem ÚPRaŽP a komisí stavební a životního prostředí.

Kupní cena činí pro část pozemku p.č. 392/22 zastavěnou stavbami garáží 500,- Kč/m2 a
pro část pozemku p.č. 392/22 tvořící nájezd ke garážím 150,- Kč/m2. Kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (2/14/2012), přečteno 744x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. února 2012