Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. února 2012

 RM bere na vědomí možnost vypsat do 30. 4. 2012 konkurs na obsazení míst ředitelů Š/ŠZ
- Mateřská škola Rozmarýnek Polička,
- Mateřská škola Luční Polička,
- Masarykova základní škola Polička
- Základní škola Na Lukách Polička
- Školní jídelna Polička, Rumunská 646
- Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
- Středisko volného času Mozaika Polička.

RM schvaluje návrh řešení rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 119015, jejímž předmětem je obnova a statické zajištění gotického opevnění města - hradebních úseků SO 19 a SO 20, uzavřená mezi městem Polička a GEO-ING Jihlava spol. s r.o., a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatkem č. 2 je definován rozsah prací pro rok 2012.

RM schvaluje záměr podání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (SZIF) na projekt „Obnova místní komunikace ve Stříteži u Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Hrad Svojanov - obnova hradebního úseku (etapa č. 1)“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr podání žádostí o dotaci z OPŽP na projekt „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička„ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“, mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Realizace úspor energie - Masarykova základní škola Polička“, mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 8. 1998 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a Oblastní charitou Polička, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemkové parcely č. 6182 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009764/VB/01 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4 jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 7 ke Komisionářské smlouvě o zabezpečení provozu Informačního centra v Poličce.

a) RM schvaluje Organizační směrnici 4/2012, Zásady a organizace vztahů města Poličky ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

b) RM uděluje v souladu s § 102 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc příslušným správcům odvětvových odborů:
- ke stanovení závazných ukazatelů v rámci rozpisu rozpočtu příspěvkových organizací,
- k provádění kontroly plnění závazných ukazatelů stanovených příspěvkovým organizacím,
- ke stanovení odvodu nečerpaných závazných ukazatelů příspěvkové organizace.

RM schvaluje Organizační směrnici č.2/2012- Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje Organizační směrnici č.3/2012 - Evidence, vymáhání a odpis pohledávek.

RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Polička.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na "Přípravu a konání 21. ročníku multižánrového festivalu Polička *555* z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (2/29/2012), přečteno 1011x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. února 2012