Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. března 2012

RM schvaluje užití městského znaku pro pohlednice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě, se společností CITELUM, a. s., Praha 4, pro rok 2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě (nový rozvaděč na Palackého náměstí v Poličce) se společností ČEZ Děčín, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dětské hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - 2. etapa - bezbariérový přístup“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi městem Polička a LIKO SVITAVY
a. s. dne 21. 2. 2002.

RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2012 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s. r. o. Polička pro rok 2012.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Hrad Svojanov - obnova hradebního úseku (etapa č. 1)“ firmě První litomyšlská stavební, a. s., Litomyšl.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S
na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o vykonávání dotačního managementu
na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“-zpracování restaurátorského průzkumu ve složení dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011,
dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření za rok 2011 vykázaných zřízenými příspěvkovými organizacemi včetně vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2011:
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Mateřská škola Luční Polička
Masarykova základní škola Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna Polička
Hrad Svojanov
Tylův dům
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zrušení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Polička, Hegerova 427, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů města za rok 2011 připadajících na dítě/žáka
v jednotlivých mateřských a základních školách zřizovaných městem Polička, dle důvodové zprávy.

RM vyhlašuje konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, ul. Čsl. armády 347.

RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p. č. 1910/1 o výměře cca 587 m2, části pozemku p.č. 1910/6 o výměře cca 60 m2 a pozemku p. č. 1910/2 o výměře 205 m2 ve vlastnictví Česká republika-Povodí Moravy s.p.,
za část pozemku p. č. 1750/1 o výměře cca 736 m2
ve vlastnictví města Polička, vše v k. ú. Hamry nad Křetínkou. Náklady spojené se směnou pozemků včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu uhradí obě strany společně a nerozdílně.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 12. 2. 2003 mezi městem Polička jako pronajímatelem a Zemědělskou společností Vítějeves a. s., jako nájemcem, týkající se změny předmětu nájmu a výše nájemného.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor nacházejících se v I. NP domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, mezi městem Polička jako půjčitelem a Pontopolis o. s., Polička jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor nacházejících se v I. NP domu č.p. 3 na ulici Riegrova v Poličce mezi městem Polička jako pronajímatelem a obchodní společností ANISTON s. r. o., Brno, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s pořádáním 47. ročníku veřejného běžeckého závodu „Běh kolem poličských hradeb“ pořádaným OS ATLETIKA Polička a Školním sportovním klubem při ZŠ Masarykova Polička dne 1. května 2012 v prostoru městského parku.

RM bere na vědomí nabídku CK KO-tour, Polička na provozování Informačního centra
v Poličce s tím, že rozhodnutí bude vydáno do 30. 4. 2012.
 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (3/22/2012), přečteno 1015x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. března 2012