Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 4. 2012

RM schvaluje postup oprav místních komunikací na území města Poličky po zimním období dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Úprava bočních stěn vlastního objektu koupaliště, oprava chodníků - vše v areálu koupaliště v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Antonín Mihulka, Jana Trávníčková, Jiří Mach.

a) RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - II. etapa - bezbariérový přístup“, společnost Stavební firma KLEPOCOL s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Stavební firma KLEPOCOL s.r.o., Svitavy, na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - II. etapa - bezbariérový přístup“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti DPS "Penzion" Polička za rok 2011.

RM schvaluje zřízení institutu dobrovolnické činnosti, která poskytne některým občanům možnost uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšování životního prostředí a tím vyjádření sounáležitosti se svými spoluobčany města.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Hrad Svojanov v roce 2011.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička v roce 2011.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Polička v roce 2011.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Tylův dům v roce 2011.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5905/4 o výměře 89 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 156/2 o výměře 1850 m2, p.č.156/3 o výměře 1651 m2, p.č. 156/4 o výměře 1506 m2, p.č. 156/5 o výměře 1069 m2 a st.p.č. 25/2 o výměře 157 m2 v k.ú. Střítež u Poličky.

RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1577/1 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p.č. 1577/2 o výměře cca 450 m2 za část pozemku p.č. 1792 o výměře cca 1100 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Rohozná u Poličky. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí obě strany společně a nerozdílně.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-200 4015/VB/01 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV-Podmokly, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Polička a obchodní společností DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přesunutí termínu zasedání Zastupitelstva města Poličky, a to ze dne 26. 4. na den 19. 4. 2012.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (4/4/2012), přečteno 672x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 4. 2012