Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. dubna 2012

RM schvaluje záměr vydání kalendářů města Poličky 2013 v počtu kusů 300 s tím, že budou v této záležitosti osloveni i fotografové z Poličky.

RM schvaluje způsob organizace výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička na rok 2013, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje organizátora výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička na rok 2013, společnost FIN-servis, a. s., Kladno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smluv o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička na rok 2013 se společností FIN-servis, a. s., Kladno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností EVT Stavby s. r. o.,
Svitavy na akci „Oprava místních komunikací v Poličce dotčených stavbou kanalizace“,
dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „ČOV Polička - výměna provzdušňovacího systému AN2 a AN3“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů
pro správní obvod ORP Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Dětské hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce“, společnost TEWIKO systems, s. r. o., Liberec, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností TEWIKO systems, s. r. o., Liberec,
na akci „Dětské hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce,“
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Úprava bočních stěn vlastního objektu koupaliště, oprava chodníků - vše v areálu koupaliště v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., na akci „Úprava bočních stěn vlastního objektu koupaliště, oprava chodníků - vše v areálu koupaliště v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Hrad Svojanov - obnova hradebního úseku (etapa č. 1)“ s firmou První litomyšlská stavební, a.s., Litomyšl,

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na akci „Digitalizace kina
v Poličce“ se Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Praha.

RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce“ se SZIF, Praha 1.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce“ firmě DS DELTA spol. s r. o., Lubná.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Obnova části chodníků na ul. Nádražní
v Poličce“ mezi městem Polička a firmou DS DELTA spol. s r.o., Lubná.

RM doporučuje ZM schválit navýšení kapacity a zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička, Polička v objektu Základní školy Na Lukách Polička v nejbližším možném termínu, pokud možno od 1. 9. 2012.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička
v červenci a srpnu 2012, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků PK č. 637 o výměře 1471 m2, PK č. 463
o výměře 2575 m2, PK č. 464 o výměře 760 m2, PK č. 465 o výměře 386 m2, části pozemku PK č. 461 o výměře cca 2100 m2 a části pozemku PK č. 635 o výměře cca 3500 m2, vše
v k. ú. Modřec. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1210/10 o výměře cca 154 m2 v k. ú. Polička společnosti KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Kupní cena činí
590,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 2017/3 v k.ú. Polička o výměře 69 m2. Kupní cena činí 100,--Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující město Polička.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 2019/1 v k.ú. Polička označeného
dle GP č. 2018-21/2012 jako p.č. 2019/3 o výměře 2 m2. Kupní cena činí 100,-Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující město Polička.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 410/6 a p.č. 411/2
o celkové výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou a výší nájemného 3,-/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 410/6 a p.č. 411/2
o celkové výměře cca 36 m2 v k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou a výší nájemného 3,-/m2 a rok.

RM schvaluje odkoupení zařízení na elektrofyzikální vysoušení zdiva Drymat®M2030,
dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v obci a k. ú. Pomezí označených dle GP
č. 759-N260/2011 jako st.p.č. 772 o výměře 24 m2 a st.p.č. 774 o výměře 41 m2
od prodávajícího Povodí Moravy, s. p., Brno, do vlastnictví města Poličky. Kupní cena činí 650,--Kč.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku v obci a k. ú. Pomezí označeného dle GP č. 759-N260/2011 jako st.p.č. 773 o výměře 57 m2 od vlastníka, obce Pomezí
do vlastnictví města Poličky.

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.2/2012, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN) č. 4120635633 ze dne 27. 12. 2010 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, ve věci připojení čerpací stanice na p. p. č. 3892/1 v k. ú. Polička v ul. Zákrejsova (u koupaliště) v rámci akce "Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička".

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (4/18/2012), přečteno 940x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. dubna 2012