Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. května 2012

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2012.

RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zabezpečení realizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Polička“.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Polička“.

RM schvaluje dodavatele akce „Výměna stávajících oken v bytovém domě č. p. 309 na ulici Smetanova a v bytě č. 2 v domě č. p. 984 na ulici Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu Pardubického kraje č. OSRKEF/12/40906
na „Pořízení vybavení pro konání kulturních akcí v areálu hradu Svojanov“

1. RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Restaurování Mariánského sloupu v Poličce“ (I.etapa - restaurátorský průzkum), dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "Restaurování Mariánského sloupu
v Poličce" (I. etapa - restaurátorský průzkum), dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zatížení pozemku p.č. 297/17 v obci Polička a k.ú. Lezník věcným břemenem dle Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006942/VB/01 uzavírané mezi městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM ukládá stanovit pravidla a zadávací podmínky pro akci „Digitalizace kina v Tylově domě v Poličce“ včetně vyčíslení stavebních úprav.

RM ukládá zapracovat do příští rozpočtové změny částku ve výši Kč 20 tis. na zpracování studie na zprovoznění ulice Úzké v Poličce.

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zpracování evidence majetku s VHOS, a. s., Moravská Třebová.

RM schvaluje zveřejňování příspěvků kandidátů a politických stran a uskupení, kteří kandidují do krajských a senátních voleb 2012, v místním periodiku Jitřenka za stejných podmínek jako standardní komerční inzerce.
 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (5/17/2012), přečteno 883x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. května 2012