Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2012

RM schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2012 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer s.r.o., Tržek.

RM projednala a bere na vědomí materiál - zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb v Poličce s tím, že bude finančně podporovat stávající sociální služby. Dle dotazníku zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012 neurčuje pořadové číslo jednotlivých cílových skupin a priority rozvoje sociálních služeb jsou zaznamenány v oddíle 4 uvedeného dotazníku.

RM schvaluje smlouvu č. OŠKT/12/40707 o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2012 na projekt Masarykovy základní školy Polička „Školní olympiáda Masarykovy základní školy Polička“ a „Sportovec roku“.

RM schvaluje smlouvu č. 2012/41409 o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit v roce 2012 na projekt Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička „Mládí a Bohuslav Martinů“.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2012/41429 na „Divadelní pouť 2012“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2012/41415 na „16. ročník - Polička Jazz 2012“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2012/41410 na „Martinů fest 2012“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2012/41399 na „Mezinárodní festival pantomimy“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2012/41434 na „Restaurování a konzervování fondu korespondence Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Vybavení pro konání kulturních akcí v areálu hradu Svojanov“ v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Miloš Dempír, DiS., Božena Havranová.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička dle důvodové zprávy

RM projednala a doporučuje ZM schválit záměr realizace digitalizace kina v Poličce s technologií 3D v roce 2012.

RM projednala a doporučuje ZM schválit financování digitalizace kina v Poličce s technologií 2D v roce 2012 za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR a navazující technologie 3D v roce 2013 z rozpočtu Tylova domu.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky Polička ul. Janáčkova rekonstrukce kanalizace - 1. etapa, v tomto složení:
- členové: RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří Mach, Ing. Antonín Mihulka
- náhradníci: Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář, Pavel Puchar

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s., na akci „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova - II. etapa v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje:
1. Formu provozování turistického informačního centra
2. Předmět činnosti turistického informačního centra
3. Požadavky na uchazeče veřejné zakázky
4. Předpokládaný termín realizace
5. Kritéria hodnocení nejvýhodnější nabídky

RM schvaluje Směrnici č. 5/2012, kterou se vydávají "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností".

RM schvaluje Smlouvu č. OŠKT/12/40731 o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2012 na projekt „Sociální zařízení v bufetu zimního stadionu v Poličce“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Polička a obchodní společností KOH-I-NOOR holding a. s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009321/VB/02 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín IV-Podmokly, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009387/VB/02 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., 2 Děčín jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 238 ze dne 13. 6. 2011.

RM ruší své usnesení č. 239/a ze dne 13. 6. 2011.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 185/3 o výměře 1010 m2, pozemku p.č. 185/4 o výměře 140 m2, části pozemku p.č. 185/6 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 185/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků p.č. 185/1, 185/6 a 658/1 o celkové výměře cca 880 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30,- Kč/m2s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 3701/5 o výměře 1146 m2 v k.ú. Polička společnosti INTRATECH Družstvo, Polička. Kupní cena činí 590,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (5/30/2012), přečteno 883x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2012