Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2012

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Sportovní hřiště - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stadionu v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Stavební firma KLEPOCOL s.r.o., Svitavy, na akci "Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - II. etapa - bezbariérový přístup", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje řešení správy a provozu veřejného osvětlení v Poličce v roce 2013,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro město Polička a jeho příspěvkové organizace na rok 2013, které bylo uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje na základě hodnocení nabídek na zhotovení zakázky "Polička ul. Janáčkova rekonstrukce kanalizace - 1. etapa" nabídku firmy ABK - Pardubice, a.s., jako nejvhodnější.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci "Polička ul. Janáčkova rekonstrukce kanalizace - 1. etapa" s firmou ABK - Pardubice, a.s.

RM bere na vědomí ukončení výkonu funkce ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička paní Bc. Renatou Pechancovou ke dni 31. 7. 2012, dle čl.II bodu 5 . písm. a) z. č.472/2011 Sb., kterým se mění z.č.561/2004 Sb. školský zákon.

RM jmenuje paní MgA. Gabrielu Vorbovou ředitelkou Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička ke dni 1. 8. 2012.

1. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2012/41448 na opravu západní bašty vnějšího hradebního obvodu v areálu hradu Svojanov z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
2. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2012/41450 na restaurování vstupního portálu radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

1. RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Pořízení vybavení pro konání kulturních akcí
v areálu hradu Svojanov“ pana Zdeňka Kulhavého, Krouna.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Zdeňkem Kulhavým, Krouna,
k zajištění zakázky „Pořízení vybavení pro konání kulturních akcí v areálu hradu Svojanov“ za podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.

1. RM schvaluje ukončení Smlouvy o přenechání pozemku v majetku města k dočasnému užívání ze dne 6. 4. 1993, a to dohodou ke dni 30. 6. 2012.
2. RM schvaluje prominutí nájemného za uplynulé období roku 2012 vyplývajícího
ze Smlouvy o přenechání pozemku v majetku města k dočasnému užívání ze dne 6. 4. 1993.

1. RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku ke kupní smlouvě ze dne 16. 9. 2009 uzavřené mezi městem Polička a společností ŠVANDA PRIMA, s. r. o., Polička, jehož předmětem bude:
- změna odst. 1 čl. VI. kupní smlouvy, týkající se využití pozemků p.č. 5545/13, 5537/42 a 6132/13 v obci a k. ú. Polička namísto výstavby řadových garáží - pro bytovou výstavbu;
- zrušení odst. 2 čl. VI. kupní smlouvy a jeho nahrazení novým textem, ve kterém se společnost ŠVANDA PRIMA s.r.o. zavazuje poskytnout městu Polička peněžitý dar ve výši 315.000,- Kč na vybudování „stavby víceúčelového hřiště“ na pozemku p. č. 5545/21 v obci a k. ú. Polička.
2. RM doporučuje ZM schválit přijetí peněžitého daru od společnosti ŠVANDA PRIMA,
s. r. o., Polička, ve výši 315.000,- Kč na vybudování „stavby víceúčelového hřiště“ na pozemku p. č. 5545/21 v obci a k. ú. Polička.
3. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 5545/54 v obci a k. ú. Polička o výměře 415 m2 společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička. Kupní cena bude činit 340,-Kč/m2.

1. RM schvaluje uzavření Dohody o umístění reklamních tabulí (horizontů) na sloupech veřejného osvětlení se společností FAST ČR a.s., se sídlem Říčany, dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje uzavření Dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností AgE-reklamní agentura s.r.o., Praha 5, dle důvodové zprávy.
3. RM schvaluje uzavření Dohody o umístění reklamních tabulí (horizontů) na sloupech veřejného osvětlení se společností KELVIN ELEKTRO s. r. o., se sídlem Polička,
dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města za rok 2011 spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2011 bez výhrad.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro podzemní telekomunikační vedení na pozemku parc. č. 5905/7, v k. ú. Polička, obci Polička zapsaném na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy - stavba Polička (SY) Družstevní, VPI, s Telefónica Czech Republic, a. s., Praha 4 - Michle.

RM v souvislosti s Peticí za zachování Informačního centra ve stávajících prostorách
na Palackého nám. 160, Polička, neschvaluje návrh Mgr. Jana Matouše na zachování provozu Informačního centra ve stávajících bezbariérových prostorách na Palackého nám. 160 a
na stanovení podmínky provozování informačního centra v současných prostorách jako podmínky v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

RM bere na vědomí doručení Petice za zachování Informačního centra ve stávajících prostorách na Palackého nám. 160, Polička. Určuje tajemníka MěÚ jako osobu odpovědnou za zpracování relevantních podkladů pro vyřízení petice, podklady budou předloženy na příští schůzi RM.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (6/20/2012), přečteno 920x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2012