Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2012

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a. s.,
Praha 9, na akci „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova - II. etapa v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Stavební firma KLEPOCOL s.r.o., Svitavy, na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - II. etapa - bezbariérový přístup“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. Polička, na akci „Sociální zařízení bufetu zimního stadionu v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) mezi ČEZ Distribuce, a.s., a městem Polička č. 12_SOP_01_4120813733. Jedná se o připojení čerpací stanice na p. p. č. 288/1 v k. ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu svazku
na opravy částí chodníků v Poličce v souvislosti s výměnami vodovodů se svazkem obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Úprava bočních stěn vlastního objektu koupaliště, oprava chodníků - vše v areálu koupaliště v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. Polička, na akci „Stavební úpravy průjezdu Městského úřadu
v Poličce z ulice Tyršova“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou
Na Lukách Polička a Mateřskou školou Luční Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zhotovitele a Smlouvu na opravu povrchu místní komunikace ve Stříteži s firmou COLAS CZ, a.s., Praha 9.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s městem Svitavy. Jedná se o podíl města na vytyčení páteřního cyklokoridoru a jeho začlenění
do systému tras ČR, dle důvodové zprávy.

1. RM projednala petici za zachování Informačního centra ve stávajících prostorách
na Palackého nám. 160, Polička, kterou sestavil, podal a dne 11. 6. 2012 doručil na MěÚ Polička pod podacím číslem MP/09750/2012 Mgr. Jan Matouš. Petici ve smyslu striktního požadavku provozování IC ve stávajících prostorách na Palackého nám. 160, Polička nelze meritorně vyhovět.

2. RM ukládá tajemníkovi úřadu podat petentovi Mgr. Janu Matoušovi písemnou informaci
ve smyslu bodu 1. usnesení.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prominutí smluvní pokuty za nezaplacení kupní ceny bytu č. 973/4, vel. 2+1, nacházejícího se v domě č. p. 971,972,973, ul. Sídliště Hegerova, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, včetně spoluvlastnického podílu 610/10000 na společných částech a prostorách domu a na pozemcích pod stavbou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci na akci "Provozovatel turistického informačního centra města Poličky", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu Školní družiny Masarykovy základní školy Polička v době letních prázdnin, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu Školní družiny Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Němcová Magdalena (6/29/2012), přečteno 958x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2012