Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2012

 RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2012, dle důvodové zprávy.

1. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy, v tomto složení: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, Ing. Martin Kozáček, Mgr. Martin Budiš, Jiří Mach.
2. RM jmenuje náhradníky členů hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“ , dle důvodové zprávy, v tomto složení:
Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Mgr. Aleš Mlynář, Bc. Lucie Kolářová, Ing. Marta Mastná.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo Polička – „II. etapa, mapování potenciálních zdrojů znečištění“ s Vodními zdroji Chrudim, Chrudim II.

RM schvaluje umístění a provedení nového elektrorozvaděče v jižní části Palackého náměstí v Poličce, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje dodavatele akce „Víceúčelové hřiště v lokalitě Mánesova v Poličce“, společnost ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností ŠVANDA PRIMA s.r.o., Polička, na akci „Víceúčelové hřiště v lokalitě Mánesova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje způsob fakturace dodávky elektrické energie pro veřejné osvětlení v Poličce na rok 2013 - var. 1, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje rezignaci Bc. Jindřicha Studeného na člena a předsedu Dopravní a bezpečnostní Komise RM Poličky.
2. RM jmenuje nové členy Dopravní a bezpečnostní Komise RM Poličky: Bc. Jan Kovář, David Bulva, Aleš Horníček.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Sportovní hřiště - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stadionu v Poličce“ firmě Stilmat s.r.o., Žamberk.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Sportovní hřiště - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stadionu v Poličce“ s firmou Stilmat s.r.o., Žamberk.

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Sportovní hřiště - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stadionu v Poličce“ s firmou Stilmat s.r.o., Žamberk.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Hrad Svojanov - obnova hradebního úseku (etapa č.1)“ s firmou První litomyšlská stavební, a.s., Litomyšl.

1. RM ruší svá usnesení č. 171 ze dne 28. 5. 2012 a č. 210 ze dne 25. 6. 2012.
2. RM schvaluje podmínky VŘ, zadávací dokumentaci a vyhlášení výzvy k podání nabídek
na akci „Provozovatel turistického informačního centra města Poličky“, dle doporučení
v důvodové zprávě.

RM schvaluje dodatek č. 1 Organizační směrnice č. 2/2012- Oběh účetních dokladů

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 1364/1 o výměře 5636 m2 v k.ú. Borová u Poličky.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti mezi městem Polička jako zájemcem a PRIME REALITY s.r.o., Praha jako zprostředkovatelem, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje ukončení Smlouvy o přenechání pozemku v majetku města k dočasnému užívání ze dne 30. 3. 1993 mezi městem Polička a nájemcem.

2. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6140/1 o výměře cca 70 m2 a části pozemku p.č. 6230/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu stavby číslo IV-12-2010632/VB/1a a v tomto smyslu následné uzavření vlastní Smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a. s., Děčín jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí vydání potvrzení o pokračování funkce ředitele v období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018
- paní Zdeňce Procházkové, ředitelce Mateřské školy Rozmarýnek Polička,
- paní Ludmile Seidlové, ředitelce Mateřské školy Luční Polička,
- panu Mgr. Karlu Neřoldovi, řediteli Masarykovy základní školy Polička,
- panu Eduardu Střílkovi, řediteli Základní školy Na Lukách Polička,
- paní Heleně Boháčové, ředitelce Školní jídelny Polička, Rumunská 646,
- paní Bc. Zdeňce Švecové, ředitelce Střediska volného času Mozaika Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T. E. S. s.r.o., Polička na stavební úpravy v budově Mateřské školy Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pravidla pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Luční Polička pro školní rok 2012/2013, dle důvodové zprávy.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Němcová Magdalena (7/19/2012), přečteno 854x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2012