Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi RM konané dne 6. srpna 2012

Usnesení
přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. srpna 2012

RM souhlasí s použitím městského znaku pro přítisk k vydání poštovní známky na rok 2015 při příležitosti 750. výročí založení města Poličky.

1. RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady konané dne 16. 7. 2012.
2. RM schvaluje předloženou část textu výroční publikace „Polička 2015“ a vyplacení honorářů autorům dle návrhu v zápise z ediční rady.
RM bere na vědomí odkoupení gastronomického vybavení pro kuchyni restaurace hradu Svojanov od společnosti Portaner, s.r.o., Praha 3, formou zápočtu pohledávky vůči této společnosti.
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice – „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce - II. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se společností Regionální nemovitosti s.r.o., Praha 1 - „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce - II. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu č. 09039273 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: „Realizace úspor energie - Mateřská školka Čtyřlístek Polička“.

RM schvaluje Smlouvu č. 09038213 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: „Realizace úspor energie - Mateřská školka Luční Polička“.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Pořízení lesnické techniky“ ve složení, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Oprava konstrukce střechy - provozovna městských lesů Polička, Pomezí “ ve složení, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci: „Provozovatel turistického informačního centra města Polička“ ve složení, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit vyčlenění částky na dofinancování akce „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“ v rozpočtu města na rok 2013 v předpokládané výši, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nový rozvaděč na Palackého náměstí v Poličce) se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Praha, dle důvodové zprávy.

1. RM schvaluje zhotovitele akce "Parkoviště před bytovým domem čp. 736 - 737 na sídl. B. Němcové v Poličce", společnost T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička, na akci "Parkoviště před bytovým domem čp. 736 - 737 na sídl. B. Němcové v Poličce" ve znění dle úprav OÚRPaŽP, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí 2012.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.7/2012, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností TAXONIA CZ, s.r.o., Olomouc, upravující platební plnění v jednotlivých čtvrtletích 2012/2013.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička" uzavřené dne 13. 7. 2010 se zhotovitelem Sdružení firem - kanalizace Polička, vedoucí účastník EVT Stavby s.r.o., Svitavy.

RM schvaluje Mandátní smlouvu o zajištění služeb technického dozoru investora se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Polička ul. Janáčkova rekonstrukce kanalizace - 1. etapa“ uzavřené dne 21.6.2012 s firmou ABK - Pardubice, a.s., Pardubice – Nemošice.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se společností T. E. S. s.r.o., Polička na stavební úpravy v budově Mateřské školy Polička, Hegerova 427, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí předání agendy spojené s výkonem funkce ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička paní MgA. Gabriele Vraspírové Vorbové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské Rozmarýnek Polička dne 8. 8. 2012 od 8 do 13 hodin.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1/2009 uzavřené dne 1. 9. 2009 mezi městem Polička jako objednatelem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Praha 1 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy.

1. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 4119/1 o výměře cca 900 m2 a části pozemku p.č. 4119/3 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 317-318 na ul. Zákrejsova.
Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

2. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku o výměře cca 550 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 319 na ul. Zákrejsova v Poličce.
Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

1. RM schvaluje dodavatele akce – „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“ - společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.
2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

 

 

 

 

 

Vložil Biberlová Martina (8/8/2012), přečteno 901x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi RM konané dne 6. srpna 2012