Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. srpna 2012

RM jmenuje předsedou Dopravní a bezpečnostní komise Rady města Poličky Bc. Jana Kováře.

RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povoluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě ve školním roce 2012/2013 pro 1. třídu až do počtu 26 dětí, pro 2. a 3. třídu do počtu 25 dětí.
Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, povoluje Mateřské škole Luční Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě odloučeného pracoviště na adrese Švermova 401, Polička až do počtu 28 dětí od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou.
Výjimka z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2011.

RM bere na vědomí termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v roce 2013.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí grantu č. 2012/41448 na opravu západní bašty vnějšího hradebního obvodu v areálu hradu Svojanov z rozpočtových prostředků Pardubického kraje

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PÁSEK - stavební firma spol. s r. o., Polička, na akci „Sociální zařízení bufetu zimního stadionu v Poličce“,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ŠVANDA PRIMA s. r. o., Polička, na akci „Víceúčelové hřiště v lokalitě Mánesova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ uzavřené dne 13. 7. 2010 se zhotovitelem Sdružení firem - kanalizace Polička, vedoucí účastník EVT Stavby s.r.o. Svitavy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel turistického informačního centra města Polička“ subjektu Ladislav Cacek, Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o provozování turistického informačního centra města Polička s Ladislavem Cackem, Polička.


RM schvaluje dodatek č. 1 na akci „Realizace úspor energie - Mateřská školka Luční a Mateřská školka Čtyřlístek Polička“ s firmou Outulný a.s., Náměšť nad Oslavou.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s ČEZ Distribuce, a. s., č. 12_NN_1004225158. Jedná se o připojení čerpací stanice odlehčených vod na p.p.č. 288/1
v k. ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s ČEZ Distribuce, a. s., č. 12_CEZDI_04225160. Jedná se o dodávku elektřiny pro čerpací stanici odlehčených vod na p. p. č. 288/1 v k. ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s ČEZ Distribuce, a. s., č. 12_NN_1004225054. Jedná se o připojení čerpací stanice ČS 03 na p. p. č. 392/1 v k. ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s ČEZ Distribuce, a.s., č. 12_CEZDI_04225055. Jedná se o dodávku elektřiny pro čerpací stanici ČS 03 na p. p. č. 392/1 v k.ú. Polička v ulici Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s ČEZ Distribuce, a. s., č. 12_NN_1004225325. Jedná se o připojení čerpací stanice ČS 02 na p. p. č. 3892/1 v k. ú. Polička na ulici Zákrejsova v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s ČEZ Distribuce, a. s., č. 12_CEZDI_04225326. Jedná se o dodávku elektřiny pro čerpací stanici ČS 02 na p. p. č. 3892/1 v k. ú. Polička na ulici Zákrejsova
v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“.

RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26. 6. 2007 mezi městem Polička jako pronajímatelem a obchodní společností Turist servis
s. r. o., Polička, jako nájemcem s účinky od 17. 11. 2012.

RM doporučuje ZM schválit Dohodu o spolupráci na zajištění prodeje nemovitosti - pozemku p.č. 1210/24 v k.ú. a obci Polička, dle důvodové zprávy.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města

Vložil Němcová Magdalena (9/5/2012), přečteno 759x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. srpna 2012