Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení Rady města Poličky přijatá na 16. schůzi Rady města poličky konané dne 17. září 2012

Usnesení
přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2012

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro neziskové organizace – II. kolo.
- Česká tábornická unie - T.O. Peklo Polička, ve výši 5 000 Kč na setkání České tábornické unie a skautů
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 5 000 Kč na tábor s dětmi z Londýna, nákup tiskárny / kopírky
- Český svaz ochránců přírody, Polička, ve výši 4 000 Kč na síť pro míčové sporty, stan pro 3 osoby
- Mgr. Jaroslav Kacálek, Polička, ve výši 15 000 Kč na závodní sportovní atletickou činnost Terezy Vytlačilové
- Vít Pučálek, Polička, ve výši 6 000 Kč na horolezeckou expedici na himalájský vrchol Baruntse v Nepálu
- Cantes o. s. skupina Polička, ve výši 20 000 Kč na náklady školení členů, zkoušky psů, krmení, veterinární ošetření, pojištění psů, pomůcky pro výkon canisterapie
- Svaz postižených civilizačními chorobami, Polička, ve výši 2 000 Kč na výlet a činnost.

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Josef Kapcár, Brno, ve výši 10 000 Kč na stojany pro reproduktory, skládací židle pro letní kino Oldřiš
- Sdružení obrany spotřebitelů, Albrechtice nad Orlicí, ve výši 500 Kč na telefonní poplatky, elektřinu, cestovné, nákup kancelářských potřeb.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 6 000 Kč na opravy a údržbu základny a klubovny, na obnovu sportovního a táborového vybavení
- SK Masokombinát Polička, ve výši 15 000 Kč na turnaj přípravky
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 15 000 Kč na náklady mistrovství ČR v Ostravě
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 3 000 Kč na činnost oddílu stolního tenisu
- TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, ve výši 12 000 Kč na honoráře za práce spojené s provozováním sportovního kempu pro mládež a náklady s tím spojené
- HC Spartak Polička, ve výši 14 000 Kč na činnost hokejového klubu
- D.A.S. Kometa Polička, ve výši 10 000 Kč na provoz a sportovní činnost hokejbalového klubu
- Občanské sdružení Bonanza Vendolí, ve výši 9 000 Kč na poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
- Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši 10 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
- MaTami, centrum pro rodinu o.s., Polička, ve výši 6 000 Kč na dofinancování projektu "Čas pro rodinu"
- Gymnázium Polička, ve výši 12 000 Kč na výměnný pobyt studentů a učitelů partnerské školy v německém Tangermünde.


RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- TJ Štefanydes Polička, ve výši 10 000 Kč na náklady spojené s postupem do 1. ligy, školení rozhodčích

RM schvaluje způsob fakturace dodávky elektrické energie pro veřejné osvětlení v Poličce na rok 2013 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1210/26 o výměře cca 190 m2 a části pozemku p.č. 1210/43 o výměře cca 50 m2, oba v k.ú. Polička, společnosti JIP Polička s.r.o. Kupní cena činí 350,-Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku PK č. 764/4 o výměře 3769 m2 a pozemku PK č. 764/5 o výměře 187 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky Sportovnímu klubu Rohozná. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel.

RM ruší své usnesení č.118 ze dne 16. 4. 2012.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK č. 637 o výměře cca 1150 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK č. 637 o výměře cca 320 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Polička jako pronajímatelem a obchodní společností I. AGRO Oldřiš a.s. jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 727/5 o výměře 1617 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5506/1 o výměře 831 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
a) RM schvaluje zrušení Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 1. 2001.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru nacházejícího se v objektu č. p. 246 (tzv. Barborka) na Palackého náměstí v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 4784/8 o výměře 386 m2 a pozemku p.č. 6477 o výměře 635 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 390 na ul. E.Beneše v Poličce.
Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Hrad Svojanov - obnova hradebního úseku (etapa č.1)“ mezi městem Polička a firmou První litomyšlská stavební, a.s.

RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Polička“ v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce: „Oprava konstrukce střechy - provozovna městských lesů Polička, Pomezí č.p. 351“ firmě BÁČA, Polička s.r.o.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Oprava konstrukce střechy - provozovna městských lesů Polička, Pomezí č.p. 351“ mezi městem Polička a firmou BÁČA, Polička s.r.o.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Sportovní hřiště - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stadionu v Poličce“ mezi městem Polička a firmou Stilmat s.r.o.

RM schvaluje dofinancování projektu „Sportovní hřiště - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stadionu v Poličce“, a to z vlastních zdrojů.

RM souhlasí s umístěním 3-4 kontejnerů společnosti REVENGE, a.s., Praha - Stodůlky na pozemcích v majetku města Poličky za účelem bezplatného sběru a svozu starého šatstva, bot, hraček, textilu a módních doplňků na dobu do 31.12.2013.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.8/2012 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p.č. 3089 v k.ú. Polička o výměře cca 10 m2 od pana Vladimíra Dittricha, Polička a paní Marcely Dittrichové, Polička. Kupní cena činí 30,--Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující město Polička.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovených řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2012/2013 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků Základní školy Na Lukách Polička, stanoveného prováděcím právním předpisem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 na rok 2012 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k.ú. Polička:
- p.č. 1228/15 o výměře 9 m2 od pana Romana Justa, bytem Hegerova 238, Polička,
- p.č. 1228/16 o výměře 6 m2 a p.č. 1067/4 o výměře 5 m2 od pana Emila Kyncla, bytem Hegerova 88, Polička,
- p.č. 1228/17 o výměře 4 m2, pozemku p.č.1228/32 o výměře 5 m2, pozemku p.č.1228/33 o výměře 4 m2 a pozemku p.č. 1228/34 o výměře 10 m2 od pana Františka Štauda, bytem Pomezí 159,
- p.č. 1228/18 o výměře 5 m2 od pana Radka Krejčího, bytem Nová 1120/2, Svitavy - podíl 1/6, od paní Ludmily Hegerové, bytem Sádek 39 - podíl 1/6, od pana Ondřeje Hegera, bytem Sádek 39 - podíl 1/3, od pana Jana Mužíka, bytem Borová 259 - podíl 2/6.
Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 3, o velikosti 1 + 3, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 875 na ulici 9. května v Poličce bez přivolení soudu, dosavadnímu nájemci, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p.č. 3039 o výměře 1399 m2 ve vlastnictví paní Evy Maierové, Polička a pana Antonína Maiera, Polička za pozemek p.č. 835/1 o výměře 1077 m2 a pozemek p.č. 1057 o výměře 893 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička. Finanční vypořádání cenových rozdílů směňovaných pozemků bude provedeno na základě aktuálního znaleckého posudku.

RM schvaluje návrh splátkového kalendáře a souhlasí s uzavřením dohody o uznání dluhu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje žádost o prominutí úroku z prodlení za úhradu faktur po splatnosti.

RM schvaluje Smlouvu o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím vč. příloh.

RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

 

Vložil Biberlová Martina (9/25/2012), přečteno 1136x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení Rady města Poličky přijatá na 16. schůzi Rady města poličky konané dne 17. září 2012