Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2012


RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby DPS "Penzion" Polička v návaznosti na důvodovou zprávu, zachování zvýšení 0,5 pracovního úvazku, pracovník v sociálních službách (pečovatelka), pro poskytování pečovatelských služeb s účinností od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou.
  
RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2012 řediteli příspěvkové organizace DPS "Penzion" Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informaci Městského muzea a galerie Polička o tzv. „Poličském pokladu“ a ukládá Městskému muzeu a galerii Polička zahájit jednání s Východočeským muzeem v Pardubicích o případném navrácení. 

RM bere na vědomí informaci Městského muzea a galerie Polička o navrácení 11 obrazů        z výstavy v Salzburgu.

1. RM schvaluje užití městského znaku v publikaci „Rohozná mezi císařstvím a republikou (1914 - 1918)“.
2. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku panu PaedDr. Miloši Královi.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finanční výpomoci Základní škole Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci Mgr. Renaty Pechancové na funkci členky Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky a zvolit členem výboru      Mgr. Rostislava Kohuta.

RM schvaluje ukončení vybírání poplatků za užívání dětského dopravního hřiště k účelu dopravní výchovy pro žáky ZŠ a MŠ s účinností od 1. 1. 2013, kompenzaci nákladů, vzniklých SVČ Mozaika v souvislosti s ukončením zpoplatnění užívání dětského dopravního hřiště v celkové výši 15.870,- Kč/rok.

RM schvaluje podání žádosti o pronájem nemovitosti ve správě PF ČR na pozemky sousedící s kanceláří OLH v Pomezí.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2013 v ZM, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na období 2013 – 2016.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.10/2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí bezúročné půjčky organizaci Divadelní spolek TYL POLIČKA, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o stanovení rozsahu  a  ceně činností T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2012, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor - místo podnikání Riegrova 52, Polička, dle aktualizované důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička" mezi městem Polička jako oprávněným z věcného břemene a dotčenými vlastníky pozemků jako povinnými z věcného břemene, dle důvodové zprávy a dle přiloženého seznamu majitelů pozemků.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p. č. 3017 o výměře 143 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 100,-Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 3893/3 o výměře 2925 m2 a p.č. 3896/3      o výměře 215 m2 v k.ú. Polička uživatelům zahrádek, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 20,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

RM schvaluje vyřazení urbanistických studií integrovaných obcí z majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 5454/166 o výměře 779 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 239 ze dne 20.7.1994.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 304/1 o výměře 501 m2 v k.ú. Svojanov,
dle důvodové zprávy

a) RM schvaluje bezúplatný převod ocelového roštu pro umístění reklamních tabulí, zakotveného na zdi přiléhající k parkovišti pod Tylovým domem v Poličce Českému svazu chovatelů Základní organizace Polička

b) RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o nájmu prostoru na zdi přiléhající       k parkovišti pod Tylovým domem v Poličce ze dne 12.10.1995 mezi Českým svazem chovatelů Základní organizace Polička, jako pronajímatelem a Městem Polička, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 706 o výměře cca 300 m2 v k.ú., dle důvodové zprávy.

a) RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 162/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 162/2 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Lezník v hranicích původního oplocení, dle důvodové zprávy.

b) RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Lezník nacházejícího se před domem čp. 46 a naproti domu č.p. 46 za místní komunikací o celkové výměře cca 150 m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 3 na akci „Realizace úspor energie - Mateřská školka Luční a Mateřská školka Čtyřlístek Polička“ s firmou Outulný a.s., dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí bezúročné půjčky nejpozději však do 31. března 2015, organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky
č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

 

 

 

 

 

Vložil Králíčková Anežka (11/22/2012), přečteno 922x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. listopadu 2012