Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. prosince 2012

RM schvaluje Organizační směrnici č. 6/2012 - Opravné položky.

RM schvaluje Organizační směrnici č. 7/2012 - Rezervy.

RM schvaluje Organizační směrnici č. 8/2012 - Reálná hodnota majetku určeného k prodeji.

RM schvaluje záměr zpracování malé i velké Ročenky Města Poličky za rok 2012. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění reklamního zařízení, dle důvodové zprávy.

a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na organizaci VŘ na dodavatele na akci „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička Ing. Andreji Kašickému, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na organizaci VŘ na dodavatele na akci „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 s Pardubickým krajem.

RM schvaluje zařazení žádosti Osadního výboru v Lezníku o doplnění veřejného osvětlení
do programu MAS v roce 2013.

RM schvaluje zařazení žádosti Osadního výboru ve Stříteži o vybudování opěrné zdi
s chodníkem a potrubím na odvod dešťové vody do programu MAS v roce 2013.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce budovy požární zbrojnice č. p. 88 a přilehlých pozemků v k. ú. Polička, části obce Polička-Modřec se Sborem dobrovolných hasičů Modřec.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k zajištění a provádění zimní údržby v částech města Lezník a Střítež na zimní období 2012/2013
s Agro družstvem Sebranice.

a) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 2517/2011 ze dne 21. 12. 2011 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Polička.
b) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 2659/2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Polička, blíže specifikovaných v příloze této smlouvy.
c) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 1937/2009 ze dne 7. 10. 2009 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Modřec.
d) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 2655/2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Modřec, blíže specifikovaných v příloze této smlouvy.
e) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 1918/2009 ze dne 7.10.2009 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Rohozná u Poličky.
f) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 2658/2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Rohozná u Poličky blíže specifikovaných
v příloze této smlouvy.

a) RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Poličky se společnostmi:
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV - Podmokly
Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Praha 4 – Michle
RWE Distribuční služby, s. r. o., se sídlem Brno
VHOS, a. s. se sídlem Moravská Třebová
b) RM schvaluje Smlouvu o dílo na správu digitální technické mapy města Poličky spolu
s výše uvedenými objednateli a se zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o. se sídlem Pardubice.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 

Vložil Němcová Magdalena (12/10/2012), přečteno 791x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. prosince 2012