Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2012

Usnesení
přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2012

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní a Smlouvě o spolupráci při provozu a údržbě sběrného dvora uzavřené dne 17. 3. 2008 s Mikroregionem Svitavsko.                     

1) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 17 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku-kanalizace, uzavřené dne 13. 6. 1996 s firmou VHOS, a.s. Moravská Třebová.
2) RM bere na vědomí cenu stočného na rok 2013 ve výši 40,10 Kč bez DPH.
3) RM bere na vědomí kalkulaci pro stočné na rok 2013.
4) RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2013 ve výši 29,50 Kč vč. DPH.

RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje ke dni 1. 1. 2013 vedoucím Odboru dopravy MěÚ Polička pana Bc. Jana Kováře. 

a) RM doporučuje ZM schválit zapojení do projektu Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“.
b) RM schvaluje zahrnutí financování projektu „Technické školky“ do příprav rozpočtu města pro rok 2013.

RM schvaluje rozdělení finančních příspěvků na veřejně prospěšnou činnost trenérů a cvičitelů za rok 2012 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2012 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí záměr „Optická síť TLAPNET Polička - I. etapa“ žadatele Tlapnet s.r.o., a nesouhlasí s jeho realizací na pozemcích ve vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí Zprávu o stavu plnění záměru společnosti COMA s.r.o., Polička „Optická metropolitní síť v Poličce“ a Smlouvy o spolupráci při budování optických tras na území města Poličky uzavřené dne 4. 9. 2008 se společností COMA s.r.o.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IZ-12-2000228/VB/1 a v tomto smyslu následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi městem Polička jako (budoucím) povinným
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit účast města Poličky jako dražitele v dražbě za účelem koupě stavby č. p. 20 na st. p. č. 27, stavební parcely st. 27 o výměře 259 m2 a p. p. č. 80 o výměře 103 m2 a p. p. č. 82 o výměře 28 m2, vše v obci Polička, části obce Střítež, k. ú. Střítež‚
u Poličky, dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty města.

 

 

Vložil Králíčková Anežka (12/21/2012), přečteno 1062x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. prosince 2012